Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας

41.-(1) Ο Υπουργός, για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού και για να διασφαλίζεται η παροχή σ´ αυτόν επαρκών συμβουλών και πληροφοριών, καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών αναφορικά με τη διασφάλιση και βελτίωση των συνθηκών υγείας των προσώπων στην εργασία, διορίζει κατάλληλα προσοντούχους εγγεγραμμένους ιατρούς με ειδικότητα στον Κλάδο Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς, ως Συμβούλους Ιατρούς Εργασίας, και μπορεί να τερματίζει το διορισμό αυτό.

(2)  Οι Σύμβουλοι Ιατροί Εργασίας προσδιορίζουν το πλαίσιο διεξαγωγής της επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα της επιτήρησης της υγείας των εργοδοτουμένων, στην οποία προβαίνει ο εργοδότης μέσω των εξεταζόντων ιατρών που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 42.

(3)  Οι Σύμβουλοι Ιατροί Εργασίας, που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1), μπορούν να ασκούν εκείνες τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 44, τις οποίες ο Υπουργός ήθελε καθορίσει, ή/και άλλες επιπρόσθετες που θα μπορούν να καθορισθούν με Κανονισμούς δυνάμει του  παρόντος Νόμου.