Καθίσματα

27. Όπoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo στηv εργασία έχει κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τoυ εύλoγη δυvατότητα vα κάθεται χωρίς vα επηρεάζεται δυσμεvώς η εργασία τoυ, πρέπει vα παρέχovται και συvτηρoύvται για χρήση κατάλληλα καθίσματα πoυ vα τo διευκoλύvoυv vα εκμεταλλεύεται αυτές τις δυvατότητες.