Έκδοση Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών / Εκθέσεων

55Α.(1)  Εφόσον προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο, οποιοσδήποτε δικαιούχος εργοδότης, κύριος έργου ή οποιοδήποτε δικαιούχο αυτοεργοδοτούμενο, εργοδοτούμενο ή άλλο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον Αρχιεπιθεωρητή, μέσω εγκεκριμένου εντύπου και αφού καταβάλει τα καθορισμένα τέλη-

(α) βεβαίωση, πιστοποιητικό ή έκθεση που σχετίζεται με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου∙

(β) την έγκριση ή την αδειοδότηση προσώπων·

(γ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως δοκιμές ή εξετάσεις, ελέγχους· και

(δ) έκθεση περιστατικού, ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ή επικίνδυνου συμβάντος, εφόσον τέτοιο περιστατικό ή συμβάν έχει διερευνηθεί από Επιθεωρητή σε ικανοποιητικό βαθμό που να επιτρέπει την ετοιμασία έκθεσης.

(2)  Τα έγγραφα που παρέχονται στα δικαιούχα πρόσωπα δυνάμει του εδαφίου (1) ετοιμάζονται με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ο Αρχιεπιθεωρητής και η καταβολή οποιουδήποτε τέλους δε δημιουργεί υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή επιπρόσθετων ερευνών ή εργασιών.