Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

«Διατάγματα» σημαίνει Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου·

«Επιθεωρητής» σημαίνει προσοντούχο προς τούτο Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό ως Επιθεωρητής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«θρεπτικά στοιχεία» σημαίνει τα ουσιώδη για τη φυτική ζωή στοιχεία του περιοδικού συστήματος·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα λιπάσματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«λίπασμα» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή ανάμιξη ουσιών, η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και η οποία χρησιμοποιούμενη σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή, παρέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών·

«σάκος» σημαίνει σάκο ή άλλο δοχείο χρησιμοποιούμενο για την τοποθέτηση σε αυτό οποιουδήποτε λιπάσματος·

«Συμβούλιο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 4 καθιδρυόμενο Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«φυτική ζωή» σημαίνει την όλη διαδικασία της ομαλής βλάστησης ή και ανάπτυξης ή και καρποφορίας των φυτών·

«Χημικός» σημαίνει τον υπεύθυνο λειτουργό του χημείου του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Υπουργός.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι -

(α) H ρύθμιση της παρασκευής, ανάμιξης, συσκευασίας, σύνθεσης και εμπορίας λιπασμάτων, και

(β) η θέσπιση διατάξεων που να διευκολύνουν την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003 στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

Καθίδρυση Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ονομαζόμενο σε συντομία “ΣΕΛ” αποτελούμενο από επτά μέλη ως ακολούθως-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) ένα Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό με προσόντα στη θρέψη των φυτών, που ορίζει ο Υπουργός·

(δ) το Γεωργικό Λειτουργό, τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(ε) το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα θρέψης φυτών ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(στ) ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(ζ) ένα εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, που ορίζει ο Υπουργός.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας των μελών να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Απουσιάσει από τρεις συναπτές συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς την άδεια του Προέδρου ή χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία, κατά την κρίση του Υπουργού·

(β) καταστεί ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας· ή

(γ) καταδικαστεί για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή για οποιοδήποτε αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης του.

(4) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας ή του κωλύματος.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει αυτών και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της συνεδρίασης ο Διευθυντής ή ο αρχαιότερος τη τάξει Γεωργικός Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας.

(6) Ο Πρόεδρος και άλλα τρία μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία.

(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας του.

(9) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

5. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες-

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό και γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν στα λιπάσματα·

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό για τη χρησιμότητα συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο·

(γ) μεριμνά για συνεργασία και αλληλοενημέρωση με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, διάφορους Οργανισμούς, καθώς και άλλους φορείς που ασχολούνται με τα λιπάσματα·

(δ) υποβάλλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6, εισηγήσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής, συσκευασίας, εισαγωγής, καθώς και για την εγγραφή λιπασμάτων·

(ε) μεριμνά για την παρακολούθηση των δυσκολιών και προβλημάτων από την εφαρμογή του Νόμου, των Κανονισμών όπως και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών που κατά καιρούς εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αφορούν στα λιπάσματα.

Ορισμός, εξουσίες και καθήκοντα Εντεταλμένης Υπηρεσίας

6.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία και αρμοδιότητα -

(α) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003· και

(β) να ελέγχει στο έδαφος της Δημοκρατίας την παρασκευή, ανάμιξη, συσκευασία, σύνθεση και εμπορία λιπάσματος, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των εμπορευόμενων που εκπηγάζουν τόσο από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, όσο και από τον Κανονισμό (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

Άδεια παρασκευής ή εισαγωγής ή συσκευασίας λιπάσματος

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, συνθέτει με οποιοδήποτε τρόπο λίπασμα, χωρίς να εξασφαλίζει εκ των προτέρων γραπτή άδεια, όπως αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς, από την Εντεταλμένη Υπηρεσία και με όρους που πιθανόν να ορίσει αυτή:

Νοείται ότι, η ανάμειξη από γεωργό δύο ή περισσότερων τύπων λιπασμάτων για ιδία χρήση δε θεωρείται παρασκευή ή σύνθεση λιπάσματος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, δεν απαιτείται για λιπάσματα που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ».

Παρασκευή λιπάσματος σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο

8. Καμιά άδεια δε χορηγείται δυνάμει του άρθρου 7, εκτός εάν η Εντεταλμένη Υπηρεσία ικανοποιείται ότι η παρασκευή ή η σύνθεση του λιπάσματος είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Εγγραφή λιπάσματος

9.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιοδήποτε λίπασμα το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, εξαιρουμένων των λιπασμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3), (4) και (5) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, για λιπάσματα που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.» δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Για την εισαγωγή δείγματος λιπάσματος δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του, εφόσον η Εντεταλμένη Υπηρεσία ικανοποιηθεί ότι η ποσότητα που εισάγεται χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς.

(3) Η εκ μέρους παρασκευαστών εισαγωγή λιπασμάτων ή άλλων χημικών παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή λιπασμάτων δεν προϋποθέτει εγγραφή:

Νοείται ότι, για την εισαγωγή τέτοιων υλών απαιτείται η προσκόμιση στην Εντεταλμένη Υπηρεσία της απόδειξης πληρωμής των τελών ελέγχου ποιότητας, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέπει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, την παραγωγή και πώληση μη εγγεγραμμένου λιπάσματος για σκοπούς εξαγωγής.

(5) Η πώληση ή άλλη διάθεση ζωικής κοπριάς στη φυσική της κατάσταση δεν προϋποθέτει εγγραφή:

Νοείται ότι, όταν ζωική κοπριά οποιασδήποτε προέλευσης έχει εμπλουτιστεί με θρεπτικά στοιχεία τότε πρέπει να εγγράφεται.

Σήμανση σάκων λιπάσματος

10. Κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα, εκτός εάν το λίπασμα ευρίσκεται σε σάκους που φέρουν ευκρινώς και ευανάγνωστα τέτοια σημεία και με τέτοια διάταξη όπως ήθελε καθορίσει η Εντεταλμένη Υπηρεσία, ή όπως αλλιώς καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς:

Νοείται ότι, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέπει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, τη χονδρική ή λιανική πώληση οποιουδήποτε λιπάσματος, έστω και αν το λίπασμα αυτό δε βρίσκεται σε σάκους.

Ορισμός, αρμοδιότητες και εξουσίες Επιθεωρητή

11.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας ή/και άλλων Τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου και έκτακτου προσωπικού ως Επιθεωρητές, για διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

(2) Ο Διευθυντής παραχωρεί σε κάθε Επιθεωρητή πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ιδιότητά του, με την επίδειξη του οποίου δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο όπου έχει εύλογες υποψίες ή πληροφορίες ότι εναποθηκεύεται, συσκευάζεται, παρασκευάζεται, συντίθεται ή εκτίθεται προς πώληση λίπασμα για το σκοπό εξακρίβωσης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής έχει δικαίωμα λήψης δείγματος λιπάσματος, με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς, για ποιοτική ανάλυση από το Χημικό.

(4) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατό να του ανατίθενται δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, ο Επιθεωρητής-

(α) Συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση άδειας σύνθεσης, παρασκευής, συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και για τις αιτήσεις εγγραφής και εισαγωγής·

(β) επιθεωρεί βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία έχει εύλογη υποψία ότι έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(γ) ετοιμάζει γραπτή αναφορά στην Εντεταλμένη Υπηρεσία για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003·

(δ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν για τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003· και

(ε) δεσμεύει οποιοδήποτε λίπασμα που παραβιάζει διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ή και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

Ποιοτική ανάλυση λιπάσματος

12.-(1) Μετά την ανάλυση του δείγματος λιπάσματος, ο Χημικός εκδίδει και αποστέλλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πιστοποιητικό ανάλυσης σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα αποστέλλεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη του δείγματος. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνεται κατά πόσο η ποιότητα του λιπάσματος συνάδει με τα στοιχεία εγγραφής του ή όχι. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη των αναγραφομένων σ΄ αυτό στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία.

(2) Εάν εισαγωγέας, κατασκευαστής, συσκευαστής ή πωλητής λιπάσματος ήθελε αμφισβητήσει το πιστοποιητικό του Χημικού, σε σχέση με οποιοδήποτε λίπασμα, αυτός έχει δικαίωμα, αφού καταβάλει τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς, να απαιτήσει από τον Επιθεωρητή να αποστείλει δείγμα του λιπάσματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Το Γενικό Χημείο του Κράτους αφού αναλύσει το δείγμα ετοιμάζει και αποστέλλει σ’ αυτόν που ζητά την ανάλυση, και αντίγραφό της στην Εντεταλμένη Υπηρεσία.

Ανάλυση λιπάσματος κατόπιν αίτησης του αγοραστή

13. Κάθε αγοραστής λιπάσματος δικαιούται, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται στους Κανονισμούς, να ζητήσει όπως το εν λόγω λίπασμα υποβληθεί σε ανάλυση από το Χημικό και να λάβει από αυτόν πιστοποιητικό για τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διενεργήθηκε.

Τήρηση Μητρώων

14. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα δύο Μητρώα:

(α) Μητρώο Εγγραφής Λιπασμάτων, στο οποίο εγγράφονται όλα τα λιπάσματα, εκτός εκείνων που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ»· και

(β) Μητρώο ΄Αφιξης Λιπασμάτων με την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.».

Αδικήματα και ποινές

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Εισάγει, συσκευάζει, παρασκευάζει ή συνθέτει λίπασμα χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής, ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 ή του άρθρου 10, ή

(γ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στοιχεία πάνω στους σάκους ή στα δοχεία, ή

(δ) με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει ή παρακωλύει τον Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο Λειτουργό στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(ε) διευκολύνει τρίτο στη διάπραξη αδικήματος με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, ή

(στ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει προς επιθεώρηση οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή λίπασμα ή πρώτη ύλη που ήθελε ζητηθεί για έλεγχο, ή

(ζ) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί κατόπιν επίδοσης γραπτής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16, ή

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ’ αυτόν, ή

(θ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη των Κανονισμών, ή

(ι) παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26(1), 26(3), 27, 28 και 34 του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή/και στις δύο αυτές ποινές, το δε εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τη δήμευση ή να απαγορεύσει την πώληση ή έκθεση προς πώληση του λιπάσματος, σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.

Προσωρινή απαγόρευση διάθεσης λιπάσματος και ποινική δίωξη παραβατών

16.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι λίπασμα πωλείται, εκτίθεται, προσφέρεται ή κατέχεται προς πώληση στη Δημοκρατία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003, οποιοσδήποτε Επιθεωρητής μπορεί να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση του γεγονότος αυτού στον κατασκευαστή, εισαγωγέα, διανομέα, πωλητή ή στον κάτοχο αυτού. Από τη στιγμή της επίδοσης τέτοιας ειδοποίησης και μέχρι παρέλευσης δεκαπέντε (15) ημερών, τα πρόσωπα προς τα οποία έγινε η επίδοση απαγορεύεται να πωλούν, διαθέτουν, χρησιμοποιούν, μετακινούν, εξάγουν ή καταστρέφουν το λίπασμα αυτό.

(2) Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα που έχει σχέση με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής μπορεί σ΄ οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας να υποβάλει άνευ ειδοποιήσεως αίτηση (ex-parte application) στο εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριο για την έκδοση συντηρητικού διατάγματος που να απαγορεύει την πώληση, διάθεση, χρησιμοποίηση, μετακίνηση, εξαγωγή ή καταστροφή του λιπάσματος αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα μέχρι οριστικής εκδίκασης της ποινικής δίωξης. Με βάση την αίτηση αυτή το εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγμα με τέτοιους όρους τους οποίους θα κρίνει πρέποντες να επιβάλει, καθορίζοντας ταυτόχρονα την ημερομηνία στην οποία ο ποινικά διωκόμενος θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει ένσταση εναντίον της έκδοσης του διατάγματος αυτού.

Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί·

(β) την κατάταξη του λιπάσματος σε κατηγορία, ανάλογα με τη φύση ή τη σύνθεσή του·

(γ) τη διαδικασία για την έκδοση άδειας συσκευασίας, παρασκευής ή σύνθεσης λιπάσματος, τον τύπο της άδειας αυτής, καθώς και τους όρους οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν·

(δ) τη διαδικασία για την εγγραφή λιπάσματος και τον καθορισμό του τύπου λιπάσματος·

(ε) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για εγγραφή, ανανέωση, ανάκληση ή αναστολή εγγραφής εισαγομένου, παρασκευαζομένου ή συντιθέμενου λιπάσματος·

(στ) τον τρόπο συσκευασίας του λιπάσματος, το είδος, την ποιότητα και τη χωρητικότητα των σάκων ή δοχείων, στα οποία θα συσκευάζεται, καθώς επίσης και τον τρόπο αναγραφής του τύπου του λιπάσματος και των λοιπών στοιχείων που έχουν εγκριθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία για να αναγράφονται πάνω στους σάκους ή στα δοχεία·

(ζ) τον τρόπο δειγματοληψίας λιπάσματος και τον τύπο του εκδιδομένου πιστοποιητικού ανάλυσης·

(η) τα πληρωτέα τέλη σε σχέση με τον έλεγχο ποιότητας, την έκδοση άδειας παρασκευής ή σύνθεσης ή εγγραφής ή δειγματοληψίας ή ανάλυσης λιπάσματος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλεπόμενο από τον παρόντα Νόμο· και

(θ) τον τρόπο διάθεσης δημευθέντος λιπάσματος.

Προϋπολογισμός Συμβουλίου

18.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε χρόνο, πριν από την 31η Οκτωβρίου, ετοιμάζει προϋπολογισμό των εξόδων λειτουργίας, επιδομάτων, εξόδων παραστάσεων, καθώς και άλλων εξόδων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα πλαίσια της ετοιμασίας/έγκρισης του προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας.

(2) Τα έσοδα προέρχονται από τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και των συναφών Κανονισμών τέλη και κατατίθενται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας, με σκοπό-

(α) Την πληρωμή αποζημιώσεων από τη Δημοκρατία έκτακτου προσωπικού για την εφαρμογή της νομοθεσίας·

(β) την πληρωμή αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης στα μέλη του Συμβουλίου·

(γ) την κάλυψη των εξόδων μελών του Συμβουλίου για συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια για συναφή θέματα για λιπάσματα στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό ή και για μελέτη νομοθεσίας άλλων χωρών που αφορά στα λιπάσματα·

(δ) τις πληρωμές αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου λιπασμάτων· και

(ε) την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου εξόδου, το οποίο ήθελε κριθεί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των συναφών Κανονισμών.

(3) Για σκοπούς προϋπολογισμού δημιουργείται ειδικό συνοπτικό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του Τμήματος Γεωργίας για την κάλυψη των εξόδων της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και του Συμβουλίου.

Έκδοση Διαταγμάτων

19. Ο Υπουργός δύναται, με Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν στα λιπάσματα.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

20.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι περί Λιπασμάτων Νόμοι του 1999 έως 2005.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργησή του και λογίζονται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Συμβούλιο θα συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ως εάν να ήταν Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία διορισμού του νέου Συμβουλίου ,δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

21. Ο παρών Νόμος ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του άρθρου 4, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μετά από τριάντα μέρες από την πιο πάνω ημερομηνία.