Εγγραφή λιπάσματος

9.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιοδήποτε λίπασμα το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, εξαιρουμένων των λιπασμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3), (4) και (5) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, για λιπάσματα που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.» δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Για την εισαγωγή δείγματος λιπάσματος δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του, εφόσον η Εντεταλμένη Υπηρεσία ικανοποιηθεί ότι η ποσότητα που εισάγεται χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς.

(3) Η εκ μέρους παρασκευαστών εισαγωγή λιπασμάτων ή άλλων χημικών παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή λιπασμάτων δεν προϋποθέτει εγγραφή:

Νοείται ότι, για την εισαγωγή τέτοιων υλών απαιτείται η προσκόμιση στην Εντεταλμένη Υπηρεσία της απόδειξης πληρωμής των τελών ελέγχου ποιότητας, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέπει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, την παραγωγή και πώληση μη εγγεγραμμένου λιπάσματος για σκοπούς εξαγωγής.

(5) Η πώληση ή άλλη διάθεση ζωικής κοπριάς στη φυσική της κατάσταση δεν προϋποθέτει εγγραφή:

Νοείται ότι, όταν ζωική κοπριά οποιασδήποτε προέλευσης έχει εμπλουτιστεί με θρεπτικά στοιχεία τότε πρέπει να εγγράφεται.