Παρασκευή λιπάσματος σύμφωνη με τον παρόντα Νόμο

8. Καμιά άδεια δε χορηγείται δυνάμει του άρθρου 7, εκτός εάν η Εντεταλμένη Υπηρεσία ικανοποιείται ότι η παρασκευή ή η σύνθεση του λιπάσματος είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.