Άδεια παρασκευής ή εισαγωγής ή συσκευασίας λιπάσματος

7.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, συνθέτει με οποιοδήποτε τρόπο λίπασμα, χωρίς να εξασφαλίζει εκ των προτέρων γραπτή άδεια, όπως αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς, από την Εντεταλμένη Υπηρεσία και με όρους που πιθανόν να ορίσει αυτή:

Νοείται ότι, η ανάμειξη από γεωργό δύο ή περισσότερων τύπων λιπασμάτων για ιδία χρήση δε θεωρείται παρασκευή ή σύνθεση λιπάσματος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) άδεια, δεν απαιτείται για λιπάσματα που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ».