Ορισμός, εξουσίες και καθήκοντα Εντεταλμένης Υπηρεσίας

6.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία και αρμοδιότητα -

(α) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003· και

(β) να ελέγχει στο έδαφος της Δημοκρατίας την παρασκευή, ανάμιξη, συσκευασία, σύνθεση και εμπορία λιπάσματος, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των εμπορευόμενων που εκπηγάζουν τόσο από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, όσο και από τον Κανονισμό (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.