Αρμοδιότητες Συμβουλίου

5. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες-

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό και γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν στα λιπάσματα·

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό για τη χρησιμότητα συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο·

(γ) μεριμνά για συνεργασία και αλληλοενημέρωση με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, διάφορους Οργανισμούς, καθώς και άλλους φορείς που ασχολούνται με τα λιπάσματα·

(δ) υποβάλλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6, εισηγήσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής, συσκευασίας, εισαγωγής, καθώς και για την εγγραφή λιπασμάτων·

(ε) μεριμνά για την παρακολούθηση των δυσκολιών και προβλημάτων από την εφαρμογή του Νόμου, των Κανονισμών όπως και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών που κατά καιρούς εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αφορούν στα λιπάσματα.