Καθίδρυση Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ονομαζόμενο σε συντομία “ΣΕΛ” αποτελούμενο από επτά μέλη ως ακολούθως-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) ένα Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό με προσόντα στη θρέψη των φυτών, που ορίζει ο Υπουργός·

(δ) το Γεωργικό Λειτουργό, τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(ε) το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα θρέψης φυτών ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(στ) ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(ζ) ένα εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, που ορίζει ο Υπουργός.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας των μελών να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Απουσιάσει από τρεις συναπτές συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς την άδεια του Προέδρου ή χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία, κατά την κρίση του Υπουργού·

(β) καταστεί ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας· ή

(γ) καταδικαστεί για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή για οποιοδήποτε αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης του.

(4) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας ή του κωλύματος.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει αυτών και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της συνεδρίασης ο Διευθυντής ή ο αρχαιότερος τη τάξει Γεωργικός Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας.

(6) Ο Πρόεδρος και άλλα τρία μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία.

(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας του.

(9) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.