Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι -

(α) H ρύθμιση της παρασκευής, ανάμιξης, συσκευασίας, σύνθεσης και εμπορίας λιπασμάτων, και

(β) η θέσπιση διατάξεων που να διευκολύνουν την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003 στην επικράτεια της Δημοκρατίας.