Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

«Διατάγματα» σημαίνει Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου·

«Επιθεωρητής» σημαίνει προσοντούχο προς τούτο Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό ως Επιθεωρητής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«θρεπτικά στοιχεία» σημαίνει τα ουσιώδη για τη φυτική ζωή στοιχεία του περιοδικού συστήματος·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα λιπάσματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«λίπασμα» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή ανάμιξη ουσιών, η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και η οποία χρησιμοποιούμενη σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή, παρέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών·

«σάκος» σημαίνει σάκο ή άλλο δοχείο χρησιμοποιούμενο για την τοποθέτηση σε αυτό οποιουδήποτε λιπάσματος·

«Συμβούλιο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 4 καθιδρυόμενο Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«φυτική ζωή» σημαίνει την όλη διαδικασία της ομαλής βλάστησης ή και ανάπτυξης ή και καρποφορίας των φυτών·

«Χημικός» σημαίνει τον υπεύθυνο λειτουργό του χημείου του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Υπουργός.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.