Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006.