Σήμανση σάκων λιπάσματος

10. Κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα, εκτός εάν το λίπασμα ευρίσκεται σε σάκους που φέρουν ευκρινώς και ευανάγνωστα τέτοια σημεία και με τέτοια διάταξη όπως ήθελε καθορίσει η Εντεταλμένη Υπηρεσία, ή όπως αλλιώς καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς:

Νοείται ότι, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέπει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, τη χονδρική ή λιανική πώληση οποιουδήποτε λιπάσματος, έστω και αν το λίπασμα αυτό δε βρίσκεται σε σάκους.