Ορισμός, αρμοδιότητες και εξουσίες Επιθεωρητή

11.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας ή/και άλλων Τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου και έκτακτου προσωπικού ως Επιθεωρητές, για διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

(2) Ο Διευθυντής παραχωρεί σε κάθε Επιθεωρητή πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ιδιότητά του, με την επίδειξη του οποίου δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο όπου έχει εύλογες υποψίες ή πληροφορίες ότι εναποθηκεύεται, συσκευάζεται, παρασκευάζεται, συντίθεται ή εκτίθεται προς πώληση λίπασμα για το σκοπό εξακρίβωσης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής έχει δικαίωμα λήψης δείγματος λιπάσματος, με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς, για ποιοτική ανάλυση από το Χημικό.

(4) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατό να του ανατίθενται δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, ο Επιθεωρητής-

(α) Συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση άδειας σύνθεσης, παρασκευής, συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και για τις αιτήσεις εγγραφής και εισαγωγής·

(β) επιθεωρεί βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία έχει εύλογη υποψία ότι έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(γ) ετοιμάζει γραπτή αναφορά στην Εντεταλμένη Υπηρεσία για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003·

(δ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν για τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003· και

(ε) δεσμεύει οποιοδήποτε λίπασμα που παραβιάζει διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ή και του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003.