Ποιοτική ανάλυση λιπάσματος

12.-(1) Μετά την ανάλυση του δείγματος λιπάσματος, ο Χημικός εκδίδει και αποστέλλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πιστοποιητικό ανάλυσης σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα αποστέλλεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη του δείγματος. Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνεται κατά πόσο η ποιότητα του λιπάσματος συνάδει με τα στοιχεία εγγραφής του ή όχι. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη των αναγραφομένων σ΄ αυτό στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία.

(2) Εάν εισαγωγέας, κατασκευαστής, συσκευαστής ή πωλητής λιπάσματος ήθελε αμφισβητήσει το πιστοποιητικό του Χημικού, σε σχέση με οποιοδήποτε λίπασμα, αυτός έχει δικαίωμα, αφού καταβάλει τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς, να απαιτήσει από τον Επιθεωρητή να αποστείλει δείγμα του λιπάσματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Το Γενικό Χημείο του Κράτους αφού αναλύσει το δείγμα ετοιμάζει και αποστέλλει σ’ αυτόν που ζητά την ανάλυση, και αντίγραφό της στην Εντεταλμένη Υπηρεσία.