Ανάλυση λιπάσματος κατόπιν αίτησης του αγοραστή

13. Κάθε αγοραστής λιπάσματος δικαιούται, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται στους Κανονισμούς, να ζητήσει όπως το εν λόγω λίπασμα υποβληθεί σε ανάλυση από το Χημικό και να λάβει από αυτόν πιστοποιητικό για τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διενεργήθηκε.