Τήρηση Μητρώων

14. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα δύο Μητρώα:

(α) Μητρώο Εγγραφής Λιπασμάτων, στο οποίο εγγράφονται όλα τα λιπάσματα, εκτός εκείνων που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα ΕΚ»· και

(β) Μητρώο ΄Αφιξης Λιπασμάτων με την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.».