Αδικήματα και ποινές

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Εισάγει, συσκευάζει, παρασκευάζει ή συνθέτει λίπασμα χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής, ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 ή του άρθρου 10, ή

(γ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στοιχεία πάνω στους σάκους ή στα δοχεία, ή

(δ) με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει ή παρακωλύει τον Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο Λειτουργό στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(ε) διευκολύνει τρίτο στη διάπραξη αδικήματος με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, ή

(στ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει προς επιθεώρηση οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή λίπασμα ή πρώτη ύλη που ήθελε ζητηθεί για έλεγχο, ή

(ζ) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί κατόπιν επίδοσης γραπτής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16, ή

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ’ αυτόν, ή

(θ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη των Κανονισμών, ή

(ι) παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26(1), 26(3), 27, 28 και 34 του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, ή σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή/και στις δύο αυτές ποινές, το δε εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τη δήμευση ή να απαγορεύσει την πώληση ή έκθεση προς πώληση του λιπάσματος, σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.