Προσωρινή απαγόρευση διάθεσης λιπάσματος και ποινική δίωξη παραβατών

16.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι λίπασμα πωλείται, εκτίθεται, προσφέρεται ή κατέχεται προς πώληση στη Δημοκρατία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή του Κανονισμού (ΕΚ) (αριθ.) 2003/2003, οποιοσδήποτε Επιθεωρητής μπορεί να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση του γεγονότος αυτού στον κατασκευαστή, εισαγωγέα, διανομέα, πωλητή ή στον κάτοχο αυτού. Από τη στιγμή της επίδοσης τέτοιας ειδοποίησης και μέχρι παρέλευσης δεκαπέντε (15) ημερών, τα πρόσωπα προς τα οποία έγινε η επίδοση απαγορεύεται να πωλούν, διαθέτουν, χρησιμοποιούν, μετακινούν, εξάγουν ή καταστρέφουν το λίπασμα αυτό.

(2) Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα που έχει σχέση με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής μπορεί σ΄ οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας να υποβάλει άνευ ειδοποιήσεως αίτηση (ex-parte application) στο εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριο για την έκδοση συντηρητικού διατάγματος που να απαγορεύει την πώληση, διάθεση, χρησιμοποίηση, μετακίνηση, εξαγωγή ή καταστροφή του λιπάσματος αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα μέχρι οριστικής εκδίκασης της ποινικής δίωξης. Με βάση την αίτηση αυτή το εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγμα με τέτοιους όρους τους οποίους θα κρίνει πρέποντες να επιβάλει, καθορίζοντας ταυτόχρονα την ημερομηνία στην οποία ο ποινικά διωκόμενος θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει ένσταση εναντίον της έκδοσης του διατάγματος αυτού.