Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθοριστεί·

(β) την κατάταξη του λιπάσματος σε κατηγορία, ανάλογα με τη φύση ή τη σύνθεσή του·

(γ) τη διαδικασία για την έκδοση άδειας συσκευασίας, παρασκευής ή σύνθεσης λιπάσματος, τον τύπο της άδειας αυτής, καθώς και τους όρους οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν·

(δ) τη διαδικασία για την εγγραφή λιπάσματος και τον καθορισμό του τύπου λιπάσματος·

(ε) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για εγγραφή, ανανέωση, ανάκληση ή αναστολή εγγραφής εισαγομένου, παρασκευαζομένου ή συντιθέμενου λιπάσματος·

(στ) τον τρόπο συσκευασίας του λιπάσματος, το είδος, την ποιότητα και τη χωρητικότητα των σάκων ή δοχείων, στα οποία θα συσκευάζεται, καθώς επίσης και τον τρόπο αναγραφής του τύπου του λιπάσματος και των λοιπών στοιχείων που έχουν εγκριθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία για να αναγράφονται πάνω στους σάκους ή στα δοχεία·

(ζ) τον τρόπο δειγματοληψίας λιπάσματος και τον τύπο του εκδιδομένου πιστοποιητικού ανάλυσης·

(η) τα πληρωτέα τέλη σε σχέση με τον έλεγχο ποιότητας, την έκδοση άδειας παρασκευής ή σύνθεσης ή εγγραφής ή δειγματοληψίας ή ανάλυσης λιπάσματος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλεπόμενο από τον παρόντα Νόμο· και

(θ) τον τρόπο διάθεσης δημευθέντος λιπάσματος.