Προϋπολογισμός Συμβουλίου

18.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε χρόνο, πριν από την 31η Οκτωβρίου, ετοιμάζει προϋπολογισμό των εξόδων λειτουργίας, επιδομάτων, εξόδων παραστάσεων, καθώς και άλλων εξόδων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα πλαίσια της ετοιμασίας/έγκρισης του προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας.

(2) Τα έσοδα προέρχονται από τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και των συναφών Κανονισμών τέλη και κατατίθενται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας, με σκοπό-

(α) Την πληρωμή αποζημιώσεων από τη Δημοκρατία έκτακτου προσωπικού για την εφαρμογή της νομοθεσίας·

(β) την πληρωμή αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης στα μέλη του Συμβουλίου·

(γ) την κάλυψη των εξόδων μελών του Συμβουλίου για συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια για συναφή θέματα για λιπάσματα στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό ή και για μελέτη νομοθεσίας άλλων χωρών που αφορά στα λιπάσματα·

(δ) τις πληρωμές αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου λιπασμάτων· και

(ε) την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου εξόδου, το οποίο ήθελε κριθεί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των συναφών Κανονισμών.

(3) Για σκοπούς προϋπολογισμού δημιουργείται ειδικό συνοπτικό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του Τμήματος Γεωργίας για την κάλυψη των εξόδων της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και του Συμβουλίου.