Έκδοση Διαταγμάτων

19. Ο Υπουργός δύναται, με Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν στα λιπάσματα.