Καταργήσεις και επιφυλάξεις

20.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι περί Λιπασμάτων Νόμοι του 1999 έως 2005.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργησή του και λογίζονται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Συμβούλιο θα συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ως εάν να ήταν Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία διορισμού του νέου Συμβουλίου ,δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.