Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006.

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια–

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«διαβούλευση» σημαίνει την καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους και του αρμόδιου οργάνου της SCE, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους να διατυπώσουν γνώμη, βάσει της ενημέρωσης που τους παρέχεται, για μέτρα που μελετά το αρμόδιο όργανο, η οποία γνώμη ενδέχεται να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της SCE∙

«ειδική διαπραγματευτική ομάδα» σημαίνει ομάδα συσταθείσα σύμφωνα με το άρθρο 5 προκειμένου να διαπραγματευτεί με το αρμόδιο όργανο των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων τη θέσπιση ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE∙

«εκπρόσωποι των εργαζομένων» σημαίνει τους εκπρόσωπους των εργαζομένων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική∙

«ενημέρωση» σημαίνει την ενημέρωση του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους από το αρμόδιο όργανο της SCE για τα ζητήματα που αφορούν την ίδια την SCE και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή για τα ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων λήψης αποφάσεων σε ένα και μόνο κράτος μέλος, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που να επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκτιμήσουν εις βάθος τις τυχόν συνέπειες και, όταν ενδείκνυται, να προετοιμάσουν διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της SCE∙

«Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία» ή «SCE» σημαίνει κάθε Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003∙

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κατά την έννοια του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

«θυγατρική συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή μιας SCE» σημαίνει επιχείρηση επί της οποίας η νομική οντότητα ή η SCE ασκεί δεσπόζουσα επιρροή κατά την έννοια του άρθρου 5 του περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Οδηγία 94/45/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Οδηγία 97/74/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 97/74/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για την επέκταση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, της οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«όργανο εκπροσώπησης» σημαίνει το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων που έχει συσταθεί με βάση τις συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 ή σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 15, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους μιας SCE και των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα και, ενδεχομένως, της άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής σε σχέση με την SCE∙

«ρόλος των εργαζομένων» σημαίνει οποιοδήποτε μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, διά του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός μιας επιχείρησης∙

«συμμετέχουσες νομικές οντότητες» σημαίνει εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 48, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών εταιρειών, καθώς και νομικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί και διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και συμμετέχουν άμεσα στη σύσταση μιας SCE∙

«συμμετοχή» σημαίνει την επιρροή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους στις υποθέσεις μιας νομικής οντότητας, μέσω:

(α) Του δικαιώματος να εκλέγουν ή να διορίζουν ορισμένα από τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της νομικής οντότητας, ή,

(β) του δικαιώματος να εισηγούνται ή και να απορρίπτουν το διορισμό ορισμένων ή όλων των μελών του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της νομικής οντότητας.

«σχετικές θυγατρικές ή σχετικές εγκαταστάσεις» σημαίνει τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της συμμετέχουσας νομικής οντότητας που πρόκειται να καταστούν θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της SCE κατά τη σύστασή της.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. -(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση του ρόλου των εργαζομένων στις υποθέσεις των Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών (SCE).

(2) Για τον πιο πάνω σκοπό, καθορίζονται σε κάθε SCE ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των άρθρων 5 μέχρι 10 ή στις περιπτώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 16, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 μέχρι 15.

Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλους κανόνες

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με τις SCE που εγγράφονται στη Δημοκρατία και τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και σε σχέση με τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες και τις σχετικές θυγατρικές ή τις σχετικές εγκαταστάσεις τους που είναι εγγεγραμμένες ή βρίσκονται στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ρυθμίζουν το ρόλο των εργαζομένων στις υποθέσεις των SCE, κατ’ αποκλεισμό κάθε άλλης νομοθεσίας ή πρακτικής που αφορά στη συμμετοχή εργαζομένων στα όργανα νομικής οντότητας, εκτός στην έκταση που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(3) Όταν μια SCE είναι επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή ελέγχουσα επιχείρηση ενός ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας κατά την έννοια της Οδηγίας 94/45/ΕΚ ή της Οδηγίας 97/74/ΕΚ, οι διατάξεις της Οδηγίας 94/45/ΕΚ και του περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου δεν εφαρμόζονται σ’ αυτές ή στις θυγατρικές τους:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 8 να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, εφαρμόζεται ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος και 2003 και η Οδηγία 94/45/ΕΚ ή η Οδηγία 97/74/ΕΚ.

(4) Ο παρών Νόμος δε θίγει:

(α) Τα υφιστάμενα δικαιώματα σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, εκτός της συμμετοχής στα όργανα της SCE, τα οποία προβλέπονται από τον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμο ή/και από οποιοδήποτε άλλο νόμο ή πρακτική υπέρ των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της·

(β) τις διατάξεις περί συμμετοχής στα όργανα που προβλέπονται από την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) νομοθεσία ή/και πρακτική οι οποίες εφαρμόζονται στις θυγατρικές της SCE ή στις SCE στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 5 έως 11.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ SCE ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Ή ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Συγκρότηση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

5.-(1) Όταν τα διευθυντικά ή τα διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης SCE, λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών περί της ταυτότητας των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή των σχετικών εγκαταστάσεών τους και περί του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις νομικές οντότητες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της SCE.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) συγκροτείται ειδική διαπραγματευτική ομάδα όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή των σχετικών εγκαταστάσεων.

Σύνθεση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

6. Κατά την εκλογή των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας -

(α) Τα μέλη αυτά εκλέγονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε έκαστο κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες και τις σχετικές θυγατρικές ή τις σχετικές εγκαταστάσεις, χορηγώντας, σε σχέση με ένα κράτος μέλος, μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10% ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά·

(β) στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί με συγχώνευση, στα μέλη από κάθε κράτος μέλος προστίθενται όσα ενδεχομένως χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η ειδική διαπραγματευτική ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα συνεργατική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο και απασχολεί εργαζόμενους στο κράτος μέλος αυτό και η οποία πρόκειται να πάψει να είναι υφιστάμενη ως χωριστή νομική οντότητα ύστερα από την εγγραφή της SCE εφόσον:

(i) ο αριθμός των επιπλέον μελών δεν υπερβαίνει το 20% των μελών που έχουν εκλεγεί δυνάμει της παραγράφου (α), και

(ii) η σύνθεση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας δε συνεπάγεται διπλή εκπροσώπηση των εν λόγω εργαζομένων:

Νοείται ότι, εάν ο αριθμός των συνεργατικών εταιρειών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιπλέον εδρών σύμφωνα με την παράγραφο (α), οι επιπλέον έδρες κατανέμονται σε συνεργατικές εταιρείες των διαφόρων κρατών μελών κατά την φθίνουσα τάξη του αριθμού των εργαζομένων τους.

Ειδική διαπραγματευτική ομάδα

7.-(1) Οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους με την παρακάτω προτεραιότητα, ως εξής:

(α) Από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους,

(β) όπου δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή.

(2) Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας πρέπει να περιλαμβάνεται στο μέτρο του δυνατού τουλάχιστον ένα μέλος που θα εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα νομική οντότητα η οποία έχει εργαζόμενους, χωρίς όμως να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων πρέπει να προωθούν την ισορροπία μεταξύ των φύλων με τη στο μέτρο του δυνατού διασφάλιση της συμμετοχής των δύο φύλων στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα κατά την αναλογία του αριθμού ανδρών και γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εκλογή» σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία διεξάγεται ψηφοφορία με σκοπό την ανάδειξη μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των όσων παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, διεξάγεται μυστικά.

Καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

8.-(1) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE, και για τον σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων ενημερώνουν την ειδική διαπραγματευτική ομάδα για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της SCE μέχρι την εγγραφή της.

(2) Για τις ανάγκες των διαπραγματεύσεων, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να ζητήσει εμπειρογνώμονες της επιλογής της, οι οποίοι δύνανται να παρίστανται στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις συμβουλευτικώς κατόπιν αιτήσεως της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, όπου χρειάζεται να προωθηθεί συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο.

(3) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να αποφασίζει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ενδεδειγμένων εξωτερικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

(4) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (5) και (6), η ειδική διαπραγματευτική ομάδα λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή αντιστοιχεί και στην απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής, για την απόφαση έγκρισης της συμφωνίας απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, εκπροσωπούσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη:

(α) Στην περίπτωση SCE που θα συσταθεί με συγχώνευση, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 25% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχόντων συνεργατικών εταιρειών, ή

(β) στην περίπτωση SCE που θα συσταθεί με άλλο τρόπο, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής» σημαίνει την αναλογία των μελών των οργάνων SCE κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμμετοχή», η οποία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη υπάρχουσα αναλογία εντός των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων.

(5) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, δύναται να αποφασίσει να μην ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, και να βασιστεί στον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμο ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αυτού, καθώς και στην υφιστάμενη πρακτική περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Τέτοια απόφαση τερματίζει τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η SCE έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, το παρόν εδάφιο και το εδάφιο (6) δεν εφαρμόζονται εάν υπάρχει συμμετοχή στην προς μετατροπή συνεργατική εταιρεία.

(6) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα συγκαλείται εκ νέου κατόπιν γραπτής αιτήσεως του 10% τουλάχιστον των εργαζομένων στην SCE, στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της, ή των εκπροσώπων τους, το ενωρίτερο δύο έτη μετά την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν συντομότερη προθεσμία. Εάν η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη διεύθυνση χωρίς, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία, οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 δεν έχουν εφαρμογή.

(7) Οι τυχόν δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και γενικότερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, αναλαμβάνονται από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, κατά τρόπο ώστε η ειδική διαπραγματευτική ομάδα να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της δεόντως, και ειδικότερα οι συμμετέχουσες νομικές οντότητες αναλαμβάνουν τις πιο κάτω δαπάνες:

(α) Της εκλογής των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας∙

(β) της οργάνωσης των συναντήσεων της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διερμηνείας, διαμονής, οδοιπορικών εξόδων, συντήρησης των μελών της και εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων∙

(γ) της χρήσης των υπηρεσιών ενός εμπειρογνώμονα από την ειδική διαπραγματευτική ομάδα προκειμένου να τη βοηθήσει στα καθήκοντα της:

Νοείται ότι δεν αποκόπτεται οποιοδήποτε μέρος των μισθών ή των ημερομισθίων ή οποιωνδήποτε άλλων αμοιβών των εργαζομένων λόγω απουσίας από τα καθήκοντά τους για συμμετοχή στις εργασίες της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Περιεχόμενο συμφωνίας

9.-(1) Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην SCE.

(2) Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών, και τηρουμένου του εδαφίου (3) η συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) η οποία διατυπώνεται γραπτώς μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας προσδιορίζει:

(α) Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας∙

(β) τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της SCE στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων της SCE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της∙

(γ) τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης∙

(δ) τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης∙

(ε) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης∙

(στ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών∙

(ζ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία αυτών των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, του αριθμού των μελών του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της SCE, τα οποία οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, διορισμού, πρότασης ή απόρριψης των μελών αυτών από τους εργαζομένους καθώς και των δικαιωμάτων τους∙

(η) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση τυχόν δομικών αλλαγών στην SCE και τα υποκαταστήματα και τις εγκαταστάσεις της που προκύπτουν μετά τη δημιουργία της SCE.

(3) Η συμφωνία του εδαφίου (1) δεν υπόκειται, εκτός εάν η ίδια προβλέπει διαφορετικά, στις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α), του εδαφίου (4), του άρθρου 4, στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων με εκείνο που υπήρχε στη συνεργατική εταιρεία η οποία μετατρέπεται σε SCE.

Διάρκεια διαπραγματεύσεων

10. -(1) Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν μόλις συσταθεί η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και μπορούν να συνεχιστούν κατά τους έξι μήνες που ακολουθούν.

(2) Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν παράταση των διαπραγματεύσεων πέραν της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μέχρι ένα έτος συνολικά από τη σύσταση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Εφαρμογή διατάξεων αναφοράς

11.-(1) Οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15, ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής της SCE, εφόσον:

(α) Είτε συμφωνούν τα μέρη∙

(β) είτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10, και:

(i) το αρμόδιο όργανο εκάστης συμμετέχουσας νομικής οντότητας έχει δεχθεί την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 έως 15 σε σχέση με την SCE, συνεχίζοντας έτσι την εγγραφή της SCE∙ και

(ii) η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δεν έχει λάβει την απόφαση που προβλέπεται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 8.

(2) Οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 15 εφαρμόζονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο εφαρμόζονται σε συνεργατική εταιρεία που έχει μετατραπεί σε SCE∙

(β) στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί με άλλο τρόπο:

(i) Εάν υπήρξαν, πριν την εγγραφή της SCE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων∙ ή

(ii) εάν υπήρξαν, πριν την εγγραφή της SCE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν λιγότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σχετικά:

Νοείται ότι εάν στις διάφορες συμμετέχουσες νομικές οντότητες υπήρχαν πλείονες μορφές συμμετοχής, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίζει ποια από αυτές θα καθιερωθεί στην SCE και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων για τις αποφάσεις που έλαβε βάσει της παρούσας επιφύλαξης.

Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης -σύσταση και σύνθεση οργάνου εκπροσώπησης

12. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11, συνίσταται όργανο εκπροσώπησης σύμφωνα με τους πιο κάτω κανόνες-

(α) Το όργανο εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζόμενους της SCE και των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7∙

(β) το όργανο εκπροσώπησης θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό∙

(γ) εφόσον το δικαιολογεί το μέγεθός του, το όργανο εκπροσώπησης εκλέγει μεταξύ των μελών του, επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης η οποία περιλαμβάνει το πολύ τρία μέλη∙

(δ) ο αριθμός των μελών και η κατανομή των εδρών στο όργανο εκπροσώπησης προσαρμόζονται στις μεταβολές που επέρχονται εντός της SCE και εντός των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7∙

(ε) τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης εκλέγονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από την SCE και τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της, διαθέτοντας ανά κράτος μέλος μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10% ή κλάσμα αυτού, του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται από αυτές σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά∙

(στ) τo αρμόδιο όργανο της SCE ενημερώνεται για τη σύνθεση του οργάνου εκπροσώπησης και το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη σύστασή του, το όργανο εκπροσώπησης εξετάζει κατά πόσο είναι σκόπιμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 11 ή να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς των άρθρων 12 έως 15∙

(ζ) σε περίπτωση που αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 9, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εδάφια (2) έως (7) του άρθρου 8 και τα άρθρα 9 και 10 περίπτωση κατά την οποία ο όρος "ειδική διαπραγματευτική ομάδα" αντικαθίσταται από τον όρο "όργανο εκπροσώπησης":

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των διαπραγματεύσεων, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς.

Διατάξεις αναφοράς για τις αρμοδιότητες και εξουσίες του οργάνου εκπροσώπησης

13. -(1) Η αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 12, περιορίζεται στα ζητήματα που αφορούν την ίδια την SCE ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα και μόνο κράτος μέλος.

(2) Υπό την επιφύλαξη των συνεδριάσεων που συγκαλούνται σύμφωνα με το εδάφιο (4) το όργανο εκπροσώπησης δικαιούται να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί και, για το σκοπό αυτό, να συνεδριάζει με το αρμόδιο όργανο της SCE τουλάχιστον μια φορά το χρόνο βάσει τακτικών εκθέσεων που συντάσσει το αρμόδιο όργανο, σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων της SCE και τις προοπτικές της. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης. Το αρμόδιο όργανο της SCE παρέχει στο όργανο εκπροσώπησης την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του διοικητικού ή, αναλόγως, του διαχειριστικού και του εποπτικού οργάνου, και αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση των μελών του.

(3) Η συνεδρίαση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αφορά κυρίως τη δομή, την οικονομική και τη χρηματοπιστωτική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των εργασιών καθώς και της παραγωγής και των πωλήσεων, τις πρωτοβουλίες όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την κατάσταση της απασχόλησης και τις πιθανές τάσεις της, τις επενδύσεις, τις ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή παραγωγικών διαδικασιών, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη σύμπτυξη ή το κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις συλλογικές απολύσεις.

(4) Το όργανο εκπροσώπησης πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ή συλλογικών απολύσεων. Στην περίπτωση αυτή το όργανο εκπροσώπησης ή, όταν αποφασίσει σχετικά, ιδιαίτερα για λόγους επείγοντος, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης κατά την έννοια της παραγράφου (γ) του άρθρου 12, δικαιούται να συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεώς του, με το αρμόδιο όργανο της SCE ή όποιο άλλο καταλληλότερο επίπεδο της διεύθυνσης της SCE που διαθέτει εξουσίες απόφασης, προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που θίγουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα των εργαζομένων:

Νοείται ότι όταν το αρμόδιο όργανο της SCE αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη που εξέφερε το όργανο εκπροσώπησης, τότε το όργανο αυτό δικαιούται να συνεδριάσει περαιτέρω με το αρμόδιο όργανο της SCE προκειμένου να επιδιωχθεί συμφωνία.

(5) Εάν η συνεδρίαση διεξάγεται από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης που εκπροσωπούν άμεσα θιγόμενους από τα μέτρα αυτά εργαζόμενους, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν:

Νοείται ότι οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θίγουν τα προνόμια του αρμοδίου οργάνου της SCE.

(6) Πριν από τις συνεδριάσεις με το αρμόδιο όργανο της SCE, το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ενδεχομένως διευρυμένη σύμφωνα με το εδάφιο (5), ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται να συνεδριάσουν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του αρμοδίου οργάνου της SCE.

Διατάξεις αναφοράς για τις λειτουργίες του οργάνου εκπροσώπησης

14. -(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης.

(2) Το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους.

(3) Τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης δικαιούνται να απουσιάσουν για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια μισθών σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 8 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με τις δαπάνες λειτουργίας του οργάνου εκπροσώπησης οι οποίες βαρύνουν την SCE.

Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής

15. -(1) Σε περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, εάν οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο εφαρμόζονται πριν την εγγραφή, συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην SCE όλα τα στοιχεία της συμμετοχής των εργαζομένων. Τα εδάφια (2),(3),(4) και (5) εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

(2) Σε περίπτωση που η SCE δεν συστάθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) αλλά σύμφωνα με τους άλλους τρόπους που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 435/2003, οι εργαζόμενοι της SCE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της ή/και το όργανο εκπροσώπησής τους δικαιούνται να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν το διορισμό ενός αριθμού μελών του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της SCE ίσον προς το υψηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται στις οικείες συμμετέχουσες νομικές οντότητες πριν από την εγγραφή της SCE.

(3) Εάν καμιά από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες δεν διέπετο από κανόνες συμμετοχής πριν από την εγγραφή της SCE, η SCE δεν υποχρεούται να εισαγάγει ρυθμίσεις στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων.

(4) Το όργανο εκπροσώπησης αποφασίζει την κατανομή των εδρών στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο μεταξύ μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους από διάφορα κράτη μέλη ή τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι της SCE μπορούν να προτείνουν ή να απορρίπτουν τα μέλη των οργάνων σύμφωνα με την αναλογία των εργαζομένων της SCE που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος. Εάν οι εργαζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από αυτό το αναλογικό κριτήριο, το όργανο εκπροσώπησης διορίζει ένα μέλος από ένα από αυτά τα κράτη μέλη, ιδίως από το κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική έδρα η SCE, εφόσον αυτό ενδείκνυται.

(5) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή, ενδεχομένως, του εποπτικού οργάνου της SCE που εκλέγονται, διορίζονται ή προτείνονται από το όργανο εκπροσώπησης ή, κατά περίπτωση, από τους εργαζόμενους, αποτελούν τακτικά μέλη με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και τα μέλη που εκπροσωπούν τα μέλη της SCE, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.

ΤΜΗΜΑ ΙV ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΣΕ SCE ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κανόνες εφαρμοστέοι σε SCE συσταθείσες αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα

16. -(1) Σε περίπτωση SCE που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους τουλάχιστον 50 εργαζόμενους σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11.

(2) Σε περίπτωση SCE που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους λιγότερους από 50 εργαζομένους ή απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζομένους μόνο σε ένα κράτος μέλος, ο ρόλος των εργαζομένων ρυθμίζεται ως εξής:

(α) Στην ίδια την SCE, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE που εφαρμόζονται σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας,

(β) στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο αυτές ευρίσκονται, οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση μεταφοράς από ένα κράτος μέλος σε άλλο της καταστατικής έδρας μιας SCE η οποία υπόκειται σε συμμετοχή, συνεχίζει να ισχύει και στο νέο κράτος μέλος τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων.

(3) Εάν, μετά την εγγραφή μιας SCE που αναφέρεται στο εδάφιο (2) το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη, ή εάν ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων φθάσει ή ξεπεράσει τουλάχιστον τους 50 σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 και σε τέτοια περίπτωση, οι όροι "συμμετέχουσες νομικές οντότητες" και "σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις" αντικαθίστανται, αντιστοίχως, από τους όρους "SCE" και "θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της SCE".

ΤΜΗΜΑ V ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εμπιστευτικές πληροφορίες

17. -(1) (α) Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, οι εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές.

(β) Η υποχρέωση για εμπιστευτικότητα εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη της θητείας των ανωτέρω μελών ανεξάρτητα από τον τόπο όπου αυτά βρίσκονται.

(γ) Το εποπτικό ή το διοικητικό όργανο μιας SCE, κατόπιν διαβούλευσης με την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων, αποφασίζει ποια θέματα καλύπτονται από εμπιστευτικότητα καθώς και τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους.

(2) Το αρμόδιο όργανο της SCE ή της συμμετέχουσας νομικής οντότητας δεν έχει υποχρέωση να πληροφορήσει την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων ή τους εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, για θέματα που-

(α) Είναι τέτοιας φύσης ώστε, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, η διάδοσή τους θα παρεμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της SCE ή, ανάλογα με την περίπτωση, της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της ή θα τους προξενούσε ζημία,

(β) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που καθορίζονται από αυτήν.

(3) Ο Έφορος, μετά από αίτηση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να διατάξει το αρμόδιο όργανο της SCE ή της συμμετέχουσας νομικής οντότητας να πληροφορήσει την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων επί θεμάτων, τα οποία θεωρούνται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ως εμπιστευτικά.

(4) Oποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (3) μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας :

Νοείται ότι καθόλη την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους

18. -(1)Το αρμόδιο όργανο της SCE και το όργανο εκπροσώπησης των εργαζόμενων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

(2) Το εδάφιο (1) ισχύει και όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της SCE και των εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εργαζόμενους.

Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων

19. -(1) Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, στα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης, στους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης και στους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετέχουν στο εποπτικό ή στο διοικητικό όργανο της SCE και οι οποίοι εργάζονται σ' αυτήν, στις θυγατρικές ή στις εγκαταστάσεις της ή σε συμμετέχουσα νομική οντότητα παρέχεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, προστασία και εγγυήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή σχετικής πρακτικής.

(2) Η προστασία που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, σε κάθε άλλη συνεδρίαση που πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ή σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου, καθώς και την καταβολή του μισθού τους για τα μέλη που αποτελούν τμήμα του προσωπικού της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή της SCE ή των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της κατά τη διάρκεια της απουσίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Καταστρατήγηση διαδικασιών

20. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε SCE να στερήσει από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να συμμετέχουν στα της SCE ή να τους αρνηθεί αυτό το δικαίωμα.

Αδικήματα και ποινές

21. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο ετών ή σε ποινή προστίμου μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές μαζί.