Διατάξεις αναφοράς για τις αρμοδιότητες και εξουσίες του οργάνου εκπροσώπησης

13. -(1) Η αρμοδιότητα του οργάνου εκπροσώπησης που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 12, περιορίζεται στα ζητήματα που αφορούν την ίδια την SCE ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή τα οποία υπερβαίνουν τις εξουσίες των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα και μόνο κράτος μέλος.

(2) Υπό την επιφύλαξη των συνεδριάσεων που συγκαλούνται σύμφωνα με το εδάφιο (4) το όργανο εκπροσώπησης δικαιούται να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί και, για το σκοπό αυτό, να συνεδριάζει με το αρμόδιο όργανο της SCE τουλάχιστον μια φορά το χρόνο βάσει τακτικών εκθέσεων που συντάσσει το αρμόδιο όργανο, σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων της SCE και τις προοπτικές της. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης. Το αρμόδιο όργανο της SCE παρέχει στο όργανο εκπροσώπησης την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του διοικητικού ή, αναλόγως, του διαχειριστικού και του εποπτικού οργάνου, και αντίγραφα όλων των εγγράφων που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση των μελών του.

(3) Η συνεδρίαση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αφορά κυρίως τη δομή, την οικονομική και τη χρηματοπιστωτική κατάσταση, την πιθανή εξέλιξη των εργασιών καθώς και της παραγωγής και των πωλήσεων, τις πρωτοβουλίες όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την κατάσταση της απασχόλησης και τις πιθανές τάσεις της, τις επενδύσεις, τις ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή παραγωγικών διαδικασιών, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη σύμπτυξη ή το κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις συλλογικές απολύσεις.

(4) Το όργανο εκπροσώπησης πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των εργαζομένων, ειδικότερα στις περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων, μεταφορών, κλεισίματος εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ή συλλογικών απολύσεων. Στην περίπτωση αυτή το όργανο εκπροσώπησης ή, όταν αποφασίσει σχετικά, ιδιαίτερα για λόγους επείγοντος, η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης κατά την έννοια της παραγράφου (γ) του άρθρου 12, δικαιούται να συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεώς του, με το αρμόδιο όργανο της SCE ή όποιο άλλο καταλληλότερο επίπεδο της διεύθυνσης της SCE που διαθέτει εξουσίες απόφασης, προκειμένου να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα που θίγουν ιδιαιτέρως τα συμφέροντα των εργαζομένων:

Νοείται ότι όταν το αρμόδιο όργανο της SCE αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη που εξέφερε το όργανο εκπροσώπησης, τότε το όργανο αυτό δικαιούται να συνεδριάσει περαιτέρω με το αρμόδιο όργανο της SCE προκειμένου να επιδιωχθεί συμφωνία.

(5) Εάν η συνεδρίαση διεξάγεται από την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης που εκπροσωπούν άμεσα θιγόμενους από τα μέτρα αυτά εργαζόμενους, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτήν:

Νοείται ότι οι προαναφερθείσες συνεδριάσεις δεν θίγουν τα προνόμια του αρμοδίου οργάνου της SCE.

(6) Πριν από τις συνεδριάσεις με το αρμόδιο όργανο της SCE, το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ενδεχομένως διευρυμένη σύμφωνα με το εδάφιο (5), ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται να συνεδριάσουν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του αρμοδίου οργάνου της SCE.