Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσης -σύσταση και σύνθεση οργάνου εκπροσώπησης

12. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11, συνίσταται όργανο εκπροσώπησης σύμφωνα με τους πιο κάτω κανόνες-

(α) Το όργανο εκπροσώπησης απαρτίζεται από εργαζόμενους της SCE και των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7∙

(β) το όργανο εκπροσώπησης θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό∙

(γ) εφόσον το δικαιολογεί το μέγεθός του, το όργανο εκπροσώπησης εκλέγει μεταξύ των μελών του, επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης η οποία περιλαμβάνει το πολύ τρία μέλη∙

(δ) ο αριθμός των μελών και η κατανομή των εδρών στο όργανο εκπροσώπησης προσαρμόζονται στις μεταβολές που επέρχονται εντός της SCE και εντός των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7∙

(ε) τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης εκλέγονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από την SCE και τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις της, διαθέτοντας ανά κράτος μέλος μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10% ή κλάσμα αυτού, του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται από αυτές σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά∙

(στ) τo αρμόδιο όργανο της SCE ενημερώνεται για τη σύνθεση του οργάνου εκπροσώπησης και το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη σύστασή του, το όργανο εκπροσώπησης εξετάζει κατά πόσο είναι σκόπιμο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 11 ή να συνεχιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς των άρθρων 12 έως 15∙

(ζ) σε περίπτωση που αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 9, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εδάφια (2) έως (7) του άρθρου 8 και τα άρθρα 9 και 10 περίπτωση κατά την οποία ο όρος "ειδική διαπραγματευτική ομάδα" αντικαθίσταται από τον όρο "όργανο εκπροσώπησης":

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης των διαπραγματεύσεων, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς.