Εφαρμογή διατάξεων αναφοράς

11.-(1) Οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 15, ισχύουν από την ημερομηνία της εγγραφής της SCE, εφόσον:

(α) Είτε συμφωνούν τα μέρη∙

(β) είτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10, και:

(i) το αρμόδιο όργανο εκάστης συμμετέχουσας νομικής οντότητας έχει δεχθεί την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 έως 15 σε σχέση με την SCE, συνεχίζοντας έτσι την εγγραφή της SCE∙ και

(ii) η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δεν έχει λάβει την απόφαση που προβλέπεται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 8.

(2) Οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 15 εφαρμόζονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, εάν οι κανόνες ενός κράτους μέλους σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο εφαρμόζονται σε συνεργατική εταιρεία που έχει μετατραπεί σε SCE∙

(β) στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί με άλλο τρόπο:

(i) Εάν υπήρξαν, πριν την εγγραφή της SCE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων∙ ή

(ii) εάν υπήρξαν, πριν την εγγραφή της SCE, σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, μια ή περισσότερες μορφές συμμετοχής που καλύπτουν λιγότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σχετικά:

Νοείται ότι εάν στις διάφορες συμμετέχουσες νομικές οντότητες υπήρχαν πλείονες μορφές συμμετοχής, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίζει ποια από αυτές θα καθιερωθεί στην SCE και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων για τις αποφάσεις που έλαβε βάσει της παρούσας επιφύλαξης.