Διατάξεις αναφοράς για τις λειτουργίες του οργάνου εκπροσώπησης

14. -(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17, τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης.

(2) Το όργανο εκπροσώπησης ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους.

(3) Τα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης δικαιούνται να απουσιάσουν για εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς απώλεια μισθών σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 8 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με τις δαπάνες λειτουργίας του οργάνου εκπροσώπησης οι οποίες βαρύνουν την SCE.