Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχής

15. -(1) Σε περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, εάν οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο εφαρμόζονται πριν την εγγραφή, συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην SCE όλα τα στοιχεία της συμμετοχής των εργαζομένων. Τα εδάφια (2),(3),(4) και (5) εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

(2) Σε περίπτωση που η SCE δεν συστάθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) αλλά σύμφωνα με τους άλλους τρόπους που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 435/2003, οι εργαζόμενοι της SCE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της ή/και το όργανο εκπροσώπησής τους δικαιούνται να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν το διορισμό ενός αριθμού μελών του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της SCE ίσον προς το υψηλότερο ποσοστό που εφαρμόζεται στις οικείες συμμετέχουσες νομικές οντότητες πριν από την εγγραφή της SCE.

(3) Εάν καμιά από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες δεν διέπετο από κανόνες συμμετοχής πριν από την εγγραφή της SCE, η SCE δεν υποχρεούται να εισαγάγει ρυθμίσεις στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων.

(4) Το όργανο εκπροσώπησης αποφασίζει την κατανομή των εδρών στο διοικητικό ή στο εποπτικό όργανο μεταξύ μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους από διάφορα κράτη μέλη ή τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι της SCE μπορούν να προτείνουν ή να απορρίπτουν τα μέλη των οργάνων σύμφωνα με την αναλογία των εργαζομένων της SCE που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος. Εάν οι εργαζόμενοι από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από αυτό το αναλογικό κριτήριο, το όργανο εκπροσώπησης διορίζει ένα μέλος από ένα από αυτά τα κράτη μέλη, ιδίως από το κράτος μέλος όπου έχει την καταστατική έδρα η SCE, εφόσον αυτό ενδείκνυται.

(5) Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ή, ενδεχομένως, του εποπτικού οργάνου της SCE που εκλέγονται, διορίζονται ή προτείνονται από το όργανο εκπροσώπησης ή, κατά περίπτωση, από τους εργαζόμενους, αποτελούν τακτικά μέλη με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και τα μέλη που εκπροσωπούν τα μέλη της SCE, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου.