Κανόνες εφαρμοστέοι σε SCE συσταθείσες αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα

16. -(1) Σε περίπτωση SCE που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους τουλάχιστον 50 εργαζόμενους σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11.

(2) Σε περίπτωση SCE που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν στο σύνολό τους λιγότερους από 50 εργαζομένους ή απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζομένους μόνο σε ένα κράτος μέλος, ο ρόλος των εργαζομένων ρυθμίζεται ως εξής:

(α) Στην ίδια την SCE, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE που εφαρμόζονται σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας,

(β) στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο αυτές ευρίσκονται, οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση μεταφοράς από ένα κράτος μέλος σε άλλο της καταστατικής έδρας μιας SCE η οποία υπόκειται σε συμμετοχή, συνεχίζει να ισχύει και στο νέο κράτος μέλος τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων.

(3) Εάν, μετά την εγγραφή μιας SCE που αναφέρεται στο εδάφιο (2) το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη, ή εάν ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων φθάσει ή ξεπεράσει τουλάχιστον τους 50 σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 και σε τέτοια περίπτωση, οι όροι "συμμετέχουσες νομικές οντότητες" και "σχετικές θυγατρικές ή εγκαταστάσεις" αντικαθίστανται, αντιστοίχως, από τους όρους "SCE" και "θυγατρικές ή εγκαταστάσεις της SCE".