Εμπιστευτικές πληροφορίες

17. -(1) (α) Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, οι εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές.

(β) Η υποχρέωση για εμπιστευτικότητα εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη της θητείας των ανωτέρω μελών ανεξάρτητα από τον τόπο όπου αυτά βρίσκονται.

(γ) Το εποπτικό ή το διοικητικό όργανο μιας SCE, κατόπιν διαβούλευσης με την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων, αποφασίζει ποια θέματα καλύπτονται από εμπιστευτικότητα καθώς και τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους.

(2) Το αρμόδιο όργανο της SCE ή της συμμετέχουσας νομικής οντότητας δεν έχει υποχρέωση να πληροφορήσει την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων ή τους εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τους επικουρούν ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, για θέματα που-

(α) Είναι τέτοιας φύσης ώστε, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, η διάδοσή τους θα παρεμπόδιζε σοβαρά τη λειτουργία της SCE ή, ανάλογα με την περίπτωση, της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της ή θα τους προξενούσε ζημία,

(β) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που καθορίζονται από αυτήν.

(3) Ο Έφορος, μετά από αίτηση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να διατάξει το αρμόδιο όργανο της SCE ή της συμμετέχουσας νομικής οντότητας να πληροφορήσει την ειδική διαπραγματευτική ομάδα ή το όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων επί θεμάτων, τα οποία θεωρούνται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ως εμπιστευτικά.

(4) Oποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (3) μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας :

Νοείται ότι καθόλη την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.