Λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης και διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους

18. -(1)Το αρμόδιο όργανο της SCE και το όργανο εκπροσώπησης των εργαζόμενων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

(2) Το εδάφιο (1) ισχύει και όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ του εποπτικού ή του διοικητικού οργάνου της SCE και των εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης ή διαβούλευσης με τους εργαζόμενους.