Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων

19. -(1) Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, στα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης, στους εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης και στους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετέχουν στο εποπτικό ή στο διοικητικό όργανο της SCE και οι οποίοι εργάζονται σ' αυτήν, στις θυγατρικές ή στις εγκαταστάσεις της ή σε συμμετέχουσα νομική οντότητα παρέχεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, προστασία και εγγυήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή σχετικής πρακτικής.

(2) Η προστασία που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του οργάνου εκπροσώπησης, σε κάθε άλλη συνεδρίαση που πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ή σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου, καθώς και την καταβολή του μισθού τους για τα μέλη που αποτελούν τμήμα του προσωπικού της συμμετέχουσας νομικής οντότητας ή της SCE ή των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της κατά τη διάρκεια της απουσίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.