Καταστρατήγηση διαδικασιών

20. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε SCE να στερήσει από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να συμμετέχουν στα της SCE ή να τους αρνηθεί αυτό το δικαίωμα.