Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλους κανόνες

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με τις SCE που εγγράφονται στη Δημοκρατία και τις θυγατρικές ή τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και σε σχέση με τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες και τις σχετικές θυγατρικές ή τις σχετικές εγκαταστάσεις τους που είναι εγγεγραμμένες ή βρίσκονται στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ρυθμίζουν το ρόλο των εργαζομένων στις υποθέσεις των SCE, κατ’ αποκλεισμό κάθε άλλης νομοθεσίας ή πρακτικής που αφορά στη συμμετοχή εργαζομένων στα όργανα νομικής οντότητας, εκτός στην έκταση που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(3) Όταν μια SCE είναι επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή ελέγχουσα επιχείρηση ενός ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας κατά την έννοια της Οδηγίας 94/45/ΕΚ ή της Οδηγίας 97/74/ΕΚ, οι διατάξεις της Οδηγίας 94/45/ΕΚ και του περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου δεν εφαρμόζονται σ’ αυτές ή στις θυγατρικές τους:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 8 να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, εφαρμόζεται ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος και 2003 και η Οδηγία 94/45/ΕΚ ή η Οδηγία 97/74/ΕΚ.

(4) Ο παρών Νόμος δε θίγει:

(α) Τα υφιστάμενα δικαιώματα σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, εκτός της συμμετοχής στα όργανα της SCE, τα οποία προβλέπονται από τον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμο ή/και από οποιοδήποτε άλλο νόμο ή πρακτική υπέρ των εργαζομένων της SCE και των θυγατρικών ή των εγκαταστάσεών της·

(β) τις διατάξεις περί συμμετοχής στα όργανα που προβλέπονται από την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) νομοθεσία ή/και πρακτική οι οποίες εφαρμόζονται στις θυγατρικές της SCE ή στις SCE στις οποίες δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 5 έως 11.