Συγκρότηση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

5.-(1) Όταν τα διευθυντικά ή τα διοικητικά όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης SCE, λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών περί της ταυτότητας των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή των σχετικών εγκαταστάσεών τους και περί του αριθμού των εργαζομένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις νομικές οντότητες σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο τους εντός της SCE.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) συγκροτείται ειδική διαπραγματευτική ομάδα όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και των σχετικών θυγατρικών ή των σχετικών εγκαταστάσεων.