Σύνθεση ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

6. Κατά την εκλογή των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας -

(α) Τα μέλη αυτά εκλέγονται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε έκαστο κράτος μέλος από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες και τις σχετικές θυγατρικές ή τις σχετικές εγκαταστάσεις, χορηγώντας, σε σχέση με ένα κράτος μέλος, μία έδρα για κάθε ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται στο εν λόγω κράτος μέλος που ισούται με το 10% ή κλάσμα αυτού, του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται σε όλα τα κράτη μέλη συνολικά·

(β) στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί με συγχώνευση, στα μέλη από κάθε κράτος μέλος προστίθενται όσα ενδεχομένως χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η ειδική διαπραγματευτική ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος που εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα συνεργατική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο και απασχολεί εργαζόμενους στο κράτος μέλος αυτό και η οποία πρόκειται να πάψει να είναι υφιστάμενη ως χωριστή νομική οντότητα ύστερα από την εγγραφή της SCE εφόσον:

(i) ο αριθμός των επιπλέον μελών δεν υπερβαίνει το 20% των μελών που έχουν εκλεγεί δυνάμει της παραγράφου (α), και

(ii) η σύνθεση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας δε συνεπάγεται διπλή εκπροσώπηση των εν λόγω εργαζομένων:

Νοείται ότι, εάν ο αριθμός των συνεργατικών εταιρειών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιπλέον εδρών σύμφωνα με την παράγραφο (α), οι επιπλέον έδρες κατανέμονται σε συνεργατικές εταιρείες των διαφόρων κρατών μελών κατά την φθίνουσα τάξη του αριθμού των εργαζομένων τους.