Ειδική διαπραγματευτική ομάδα

7.-(1) Οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους με την παρακάτω προτεραιότητα, ως εξής:

(α) Από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζομένους,

(β) όπου δεν υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή.

(2) Στα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας πρέπει να περιλαμβάνεται στο μέτρο του δυνατού τουλάχιστον ένα μέλος που θα εκπροσωπεί κάθε συμμετέχουσα νομική οντότητα η οποία έχει εργαζόμενους, χωρίς όμως να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων πρέπει να προωθούν την ισορροπία μεταξύ των φύλων με τη στο μέτρο του δυνατού διασφάλιση της συμμετοχής των δύο φύλων στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα κατά την αναλογία του αριθμού ανδρών και γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εκλογή» σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία διεξάγεται ψηφοφορία με σκοπό την ανάδειξη μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, η οποία εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των όσων παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, διεξάγεται μυστικά.