Καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας

8.-(1) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα και τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων εντός της SCE, και για τον σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων ενημερώνουν την ειδική διαπραγματευτική ομάδα για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της SCE μέχρι την εγγραφή της.

(2) Για τις ανάγκες των διαπραγματεύσεων, η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να ζητήσει εμπειρογνώμονες της επιλογής της, οι οποίοι δύνανται να παρίστανται στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις συμβουλευτικώς κατόπιν αιτήσεως της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, όπου χρειάζεται να προωθηθεί συνοχή και συνέπεια σε κοινοτικό επίπεδο.

(3) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύναται να αποφασίζει να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ενδεδειγμένων εξωτερικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

(4) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (5) και (6), η ειδική διαπραγματευτική ομάδα λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή αντιστοιχεί και στην απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οδηγήσει σε μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής, για την απόφαση έγκρισης της συμφωνίας απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, εκπροσωπούσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν τους εργαζομένους που απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη:

(α) Στην περίπτωση SCE που θα συσταθεί με συγχώνευση, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 25% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχόντων συνεργατικών εταιρειών, ή

(β) στην περίπτωση SCE που θα συσταθεί με άλλο τρόπο, εάν η συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής» σημαίνει την αναλογία των μελών των οργάνων SCE κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμμετοχή», η οποία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη υπάρχουσα αναλογία εντός των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων.

(5) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, δύναται να αποφασίσει να μην ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ή να περατώσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει, και να βασιστεί στον περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμο ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αυτού, καθώς και στην υφιστάμενη πρακτική περί ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Τέτοια απόφαση τερματίζει τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η SCE έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, το παρόν εδάφιο και το εδάφιο (6) δεν εφαρμόζονται εάν υπάρχει συμμετοχή στην προς μετατροπή συνεργατική εταιρεία.

(6) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα συγκαλείται εκ νέου κατόπιν γραπτής αιτήσεως του 10% τουλάχιστον των εργαζομένων στην SCE, στις θυγατρικές και στις εγκαταστάσεις της, ή των εκπροσώπων τους, το ενωρίτερο δύο έτη μετά την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν συντομότερη προθεσμία. Εάν η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αποφασίσει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη διεύθυνση χωρίς, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε συμφωνία, οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 δεν έχουν εφαρμογή.

(7) Οι τυχόν δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και γενικότερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, αναλαμβάνονται από τις συμμετέχουσες νομικές οντότητες, κατά τρόπο ώστε η ειδική διαπραγματευτική ομάδα να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της δεόντως, και ειδικότερα οι συμμετέχουσες νομικές οντότητες αναλαμβάνουν τις πιο κάτω δαπάνες:

(α) Της εκλογής των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας∙

(β) της οργάνωσης των συναντήσεων της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διερμηνείας, διαμονής, οδοιπορικών εξόδων, συντήρησης των μελών της και εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων∙

(γ) της χρήσης των υπηρεσιών ενός εμπειρογνώμονα από την ειδική διαπραγματευτική ομάδα προκειμένου να τη βοηθήσει στα καθήκοντα της:

Νοείται ότι δεν αποκόπτεται οποιοδήποτε μέρος των μισθών ή των ημερομισθίων ή οποιωνδήποτε άλλων αμοιβών των εργαζομένων λόγω απουσίας από τα καθήκοντά τους για συμμετοχή στις εργασίες της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.