Περιεχόμενο συμφωνίας

9.-(1) Τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων στην SCE.

(2) Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών, και τηρουμένου του εδαφίου (3) η συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) η οποία διατυπώνεται γραπτώς μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων και της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας προσδιορίζει:

(α) Το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας∙

(β) τη σύνθεση, τον αριθμό των μελών και την κατανομή των εδρών του οργάνου εκπροσώπησης που θα αποτελέσει το συνομιλητή του αρμόδιου οργάνου της SCE στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων της SCE, των θυγατρικών και των εγκαταστάσεών της∙

(γ) τις αρμοδιότητες και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με το όργανο εκπροσώπησης∙

(δ) τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης∙

(ε) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο όργανο εκπροσώπησης∙

(στ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν μια ή περισσότερες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθμίσεις εφαρμογής των διαδικασιών αυτών∙

(ζ) εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέρη αποφασίσουν να θεσπίσουν ρυθμίσεις περί συμμετοχής, την ουσία αυτών των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, του αριθμού των μελών του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου της SCE, τα οποία οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να διορίζουν, να προτείνουν ή να απορρίπτουν, των διαδικασιών εκλογής, διορισμού, πρότασης ή απόρριψης των μελών αυτών από τους εργαζομένους καθώς και των δικαιωμάτων τους∙

(η) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και την οικεία διαδικασία, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση τυχόν δομικών αλλαγών στην SCE και τα υποκαταστήματα και τις εγκαταστάσεις της που προκύπτουν μετά τη δημιουργία της SCE.

(3) Η συμφωνία του εδαφίου (1) δεν υπόκειται, εκτός εάν η ίδια προβλέπει διαφορετικά, στις διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15.

(4) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α), του εδαφίου (4), του άρθρου 4, στην περίπτωση SCE που έχει συσταθεί μέσω μετατροπής, η συμφωνία προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο για όλα τα στοιχεία του ρόλου των εργαζομένων με εκείνο που υπήρχε στη συνεργατική εταιρεία η οποία μετατρέπεται σε SCE.