Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. -(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση του ρόλου των εργαζομένων στις υποθέσεις των Ευρωπαϊκών Συνεργατικών Εταιρειών (SCE).

(2) Για τον πιο πάνω σκοπό, καθορίζονται σε κάθε SCE ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των άρθρων 5 μέχρι 10 ή στις περιπτώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 16, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 μέχρι 15.