Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας όσον αφορά το Ρόλο των Εργαζομένων Νόμος του 2006.