ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Επαρχίες εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας

39. Οι επαρχίες που συνίστανται δυνάμει του περί Δοικητικών Περιφερειών Νόμου, είναι επαρχίες εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.

Εγκυρότητα ορισμένων πράξεων που επηρεάζουν ακίνητη ιδιοκτησία

40.-(1) Καμιά μεταβίβαση ή εμπράγματο βάρος πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι έγκυρη ή έγκυρο εκτός αν εγγραφεί ή καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

(2) Καμιά μεταβίβαση που επηρεάζει ή εκούσιο εμπράγματο βάρος επηρεάζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δεν διενεργείται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν το πρόσωπο αυτό είναι ο εγγεγραμμένος κύριος της ιδιοκτησίας αυτής:

Νοείται ότι ο εκτελεστής ή διαχειριστής κληρονομιάς προσώπου που απεβίωσε λογίζεται, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ότι είναι ο εγγεγραμμένος κύριος οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας εγγεγραμμένης στο όνομα του αποβιώσαντος.

Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού λειτουργού

41.-(1) (α)Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει ή που είναι συνδεδεμένη με θρησκευτικό οργανισμό κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, η οποία δεν είναι ήδη εγεγραμμένη στο όνομα του, και οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία, αν και είναι εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου, κατέχεται κατά την αναφερόμενη ημερομηνία για ή εκ μέρους θρησκευτικού οργανισμού, δύναται να εγγραφεί στο όνομα του οργανισμού αυτού:

Νοείται ότι ο οργανισμός πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή αυτή της ιδιοκτησίας προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο πριν περάσουν οκτώ έτη από την αναφερόμενη ημερομηνία, και όταν ο Διευθυντής απαιτεί με τον τρόπο αυτό, πρέπει να καταβάλει τα τέλη που είναι καθορισμένα για επιτόπια έρευνα.

(β) Με την εξαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 22, ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει ή που είναι συνδεδεμένη με θρησκευτικό οργανισμό ή αποτελεί εκκλησία, έστω ερειπωμένη εκκλησία, προαύλιο εκκλησίας ή άλλο χώρο λατρείας του εν λόγω οργανισμού και που, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2010, δεν είναι ήδη εγγεγραμμένη στο όνομα του οργανισμού αυτού, καθώς και ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία, παρόλο που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου, κατέχεται διά ή εκ μέρους ορισμένου θρησκευτικού οργανισμού κατά την πιο πάνω ημερομηνία, δύναται να εγγραφεί στο όνομα του οργανισμού αυτού, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, καθώς και των διατάξεων του εδαφίου (1Α).

(γ) Ο ενδιαφερόμενος θρησκευτικός οργανισμός πρέπει να υποβάλει αίτηση, προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, για την εγγραφή της ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να εγγραφεί στο όνομά του δυνάμει της παραγράφου (β), μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2010,   καταβάλλοντας τα καθορισμένα γι’ αυτήν τέλη και επιπρόσθετα:

(i) να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη για την αναγκαία επιτόπια έρευνα, σε περίπτωση που η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται μέσα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και υπάρχουν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τα κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία· ή

(ii) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και όταν η αναγκαία επιτόπια έρευνα και η πρόσβαση προς τα οικεία κτηματικά μητρώα ή άλλα βιβλία καταστεί δυνατή, να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη για την εν λόγω επιτόπια έρευνα:

Νοείται ότι στην αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι εξειδικευμένη, με αναφορά στα πλήρη στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας, και, στην αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας παραγράφου περίπτωση, η αίτηση μπορεί να είναι γενική, με αναφορά στο δήμο, κοινότητα, ενορία ή/και επαρχία που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία.

(1Α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από θρησκευτικό οργανισμό για εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τηρείται η ακόλουθη διαδικασία μετά την επιτόπια έρευνα:

(α) Ο θρησκευτικός οργανισμός μεριμνά όπως αναρτηθεί σε περίοπτο μέρος του δήμου, κοινότητας ή ενορίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία, εκεί όπου συνήθως αναρτούνται ειδοποιήσεις που απευθύνονται προς το κοινό και, στη συνέχεια, δημοσιεύει σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες, η μια από τις οποίες υποδεικνύεται από το Διευθυντή και η άλλη της δικής του επιλογής, ειδοποίηση που περιλαμβάνει-

(i)   περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας,

(ii) το όνομα του θρησκευτικού οργανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγγραφεί η ακίνητη ιδιοκτησία, με την οποία πληροφορείται το κοινό για την πρόθεση του Διευθυντή να εγγράψει την εν λόγω ιδιοκτησία στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ειδοποίησης, να υποβάλει ένσταση, καταβάλλοντας τα αναγκαία για το σκοπό αυτό τέλη, και να παρουσιάσει το λόγο για τον οποίο η σκοπούμενη εγγραφή στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού δεν θα πρέπει να γίνει.

(γ) Αν, μέσα στην καθοριζόμενη από την παράγραφο (β) προθεσμία, υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, τότε ο Διευθυντής δεν προχωρεί στην εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού, εκτός αν του προσκομισθεί Διάταγμα του Δικαστηρίου, με το οποίο να αναγνωρίζεται ότι ο εν λόγω οργανισμός δικαιούται να εγγραφεί ως ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας αυτής.

(δ) Αν δεν υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, μέσα στην καθοριζόμενη από την παράγραφο (β) προθεσμία, ο Διευθυντής, τηρουμένων οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, προχωρεί στην εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του ενδιαφερομένου θρησκευτικού οργανισμού.

(2) Μετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καμιά αξίωση τίτλου πάνω ή σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία από οποιοδήποτε θρησκευτικό οργανισμό δεν είναι έγκυρη ή γίνεται αποδεκτή ή αναγνωρίζεται από οποιοδήποτε Δικαστήριο ή Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εκτός αν ο οργανισμός καταχωρήσει μαζί με το έγγραφο της αξίωσης πιστοποιητικό του Διευθυντή ότι ο οργανισμός υπέβαλε αίτηση προς το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εντός της περιόδου που αναγράφεται στο εδάφιο (1) για την εγγραφή της ιδιοκτησίας στο όνομα του, και, όταν ο Διευθυντής απαίτησε με τον τρόπο αυτό, κατέβαλε τα καθορισμένα τέλη για επιτόπια έρευνα:

Νοείται ότι καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι ήδη εγγεγραμμένη στο όνομα του θρησκευτικού οργανισμού ή η οποία αποκτήθηκε νόμιμα από τον οργανισμό αυτό με μεταβίβαση από εγγεγραμμένο πρόσωπο μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.

(3) Κανένα τέλος μεταβίβασης δεν επιβάλλεται με την εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού, με τη μεταβίβαση από εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο κατείχε την ιδιοκτησία για ή εκ μέρους του οργανισμού.

(4) Κάθε μεταβίβαση που επηρεάζει ή εκούσιο εμπράγματο βάρος που επηρεάζει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα θρησκευτικού οργανισμού δύναται να δηλωθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από τον προκαθήμενο του οργανισμού ή από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού.

Αναγκαστική εγγραφή μη εγγεγραμμένης ιδιοκτησίας

42. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί ως ο κύριος αυτής, ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44, να εξαναγκάσει τη διενέργεια της εγγραφής της ιδιοκτησίας αυτής στο όνομα του προσώπου αυτού.

Γενική εγγραφή

43.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να διατάξει όπως διενεργηθεί εγγραφή όλης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ή σε οποιοδήποτε καθορισμένο μέρος αυτής, ή οποιουδήποτε συγκεκριμένου είδους ακίνητης ιδιοκτησίας από αυτές που απαριθμούνται στον ορισμό των λέξεων "ακίνητη ιδιοκτησία" στο άρθρο 2, στο όνομα των αντίστοιχων κυρίων αυτής:

Νοείται ότι, δεν διενεργείται γενική εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας ιδιοκτησίας όπου έχει ήδη διενεργηθεί γενική εγγραφή αυτής είτε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου τον οποίο ο Νόμος αυτός καταργεί.

(2) Όταν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ή σε οποιοδήποτε καθορισμένο μέρος αυτής για την οποία ο Διευθυντής διέταξε να διενεργηθεί γενική εγγραφή είναι ήδη εγγεγραμμένη κατά την ημερομηνία της διαταγής αυτής, ο Διευθυντής δύναται να συσχετίσει την εγγραφή της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας με το σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση της γενικής εγγραφής και δύναται να προβεί σε νέα έκδοση της εγγραφής αυτής για πιο ακριβή καθορισμό της ιδιοκτησίας αυτής ή για μεγαλύτερη σαφήνεια περιλαμβανομένης διαφορετικής περιγραφής των ορίων, της περιοχής ή του αριθμού εγγραφής:

Νοείται ότι η νέα αυτή έκδοση δεν πραγματοποιείται εκτός αν ο Διευθυντής περιλάβει στην κατάσταση προς τον κοινοτάρχη όπως προνοείται στο άρθρο 45, λεπτομέρειες των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από αυτή.

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για οποιαδήποτε τέτοια νέα έκδοση.

Διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις

44.-(1) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να εξαναγκάσει τη διενέργεια εγγραφής οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42, δίνει σ' αυτό ειδοποίηση για το σκοπό αυτό καλώντας αυτό όπως εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης μεριμνήσει όπως η ιδιοκτησία αυτή εγγραφεί στο όνομα του ή δείξει λόγο γιατί δεν πρέπει να διενεργηθεί η εγγραφή αυτή. Επίσης ειδοποίηση για το σκοπό αυτό πρέπει να αναρτηθεί.

(2) Κάθε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, την έκταση, τα όρια, θέση, αξία αυτής, τη μερίδα, το συμφέρον και το όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί και τους λόγους βάσει των οποίων προέκυψε το δικαίωμα για εγγραφή μαζί με κατάσταση των τελών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με την εγγραφή.

Διαδικασία γενικής εγγραφής

45. Αν ο Διευθυντής δυνάμει του άρθρου 43, διατάξει όπως διενεργηθεί γενική εγγραφή ολόκληρου ή καθορισμένου μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, ο ίδιος πρέπει να εφοδιάσει τον κοινοτάρχη της πόλης, χωριού ή ενορίας με σχέδιο της γης της πόλης ή χωριού ή του καθορισμένου μέρους αυτών και των διάφορων τεμαχίων όπως χωρομετρήθηκαν μαζί με κατάσταση που περιλαμβάνει περιγραφή των διάφορων τεμαχίων, την έκταση, τα όρια, θέση, αξία αυτών, τη μερίδα, το συμφέρον και το όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί και τους λόγους βάσει των οποίων προέκυψε το δικαίωμα για εγγραφή μαζί με κατάσταση των τελών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με την εγγραφή και για το σκοπό αυτό ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τέτοια άλλη εφημερίδα όπως ο Διευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίο, ειδοποίηση που πληροφορεί το κοινό ότι θα διεξαχθεί γενική εγγραφή και παρέχει λεπτομέρειες της περιοχής σε σχέση με την οποία δίνεται η ειδοποίηση, και ότι το σχέδιο και οι λεπτομέρειες που αφορούν την ιδιοκτησία αυτή δόθηκαν στον κοινοτάρχη, και καλεί όλους τους κυρίους γενικά όπως εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δείξουν λόγο γιατί η ιδιοκτησία που φαίνεται ότι ανήκει σε καθένα από αυτούς, στην κατάσταση λεπτομερειών που δόθηκε στον κοινοτάρχη δεν πρέπει να εγγραφεί στο όνομα του ή γιατί δεν πρέπει να διενεργηθεί νέα έκδοση σύμφωνα με τις λεπτομέρειες αυτές·

(β) κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η ειδοποίηση αυτή δύναται να επιθεωρήσει κατά πάντα εύλογο χρόνο το σχέδιο και την κατάσταση λεπτομερειών και ο κοινοτάρχης που είναι ο υπεύθυνος των σχεδίων και λεπτομερειών αυτών οφείλει κατά πάντα εύλογο χρόνο να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να λαμβάνει απόσπασμα από αυτά ή αντίγραφο αυτών ατελώς.

Ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει σε περίπτωση παράλειψης μη εγγεγραμμένου κυρίου να εγγραφεί

46.-(1) Αν εντός της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 45 υποβληθεί ένσταση αλλά ο Διευθυντής έχει τη γνώμη ότι παρόλα αυτά πρέπει να διενεργηθεί η εγγραφή στο όνομα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση ή στην κατάσταση λεπτομερειών, δίνει ειδοποίηση για το σκοπό αυτό στον ενιστάμενο ο οποίος δύναται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής να ζητήσει από το Δικαστήριο δήλωση ότι αυτός είναι το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί αντί του προσώπου που σκοπεύεται να εγγραφεί και δίνει στο Διευθυντή ειδοποίηση για την αίτηση του. Αν ο ενιστάμενος δεν ζητήσει με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει την ιδιοκτησία στο όνομα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση ή στην κατάσταση λεπτομερειών.

(2) Αν κύριος που επηρεάζεται από ειδοποίηση που δόθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 44 ή 45 παραλείψει να συμμορφωθεί με αυτή εντός της περιόδου που αναφέρεται σε αυτή, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει στην εγγραφή της ιδιοκτησίας αυτής στο όνομα του κυρίου αυτού ή να προβεί στη νέα αυτή έκδοση.

Τέλη σε περίπτωση αναγκαστικής εγγραφής

47.-(1) Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται σε τρεις ίσες ετήσιες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη πρέπει να καταβληθεί τη 13η ημέρα του Μάρτη την αμέσως επόμενη της ημερομηνίας εγγραφής και οι υπόλοιπες δύο τη 13η ημέρα του Μάρτη καθενός από τα επόμενα έτη, και οποιαδήποτε τέτοια δόση δύναται να εισπραχθεί με τον τρόπο που προβλέπεται από τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

(2) Το τέλος εγγραφής αποτελεί εμπράγματο βάρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία αφορά και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων εμπράγματων βαρών και επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα του αν προέκυψαν πριν από ή μετά την ημερομηνία εγγραφής και όταν η ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί προς ικανοποίηση άλλου εμπράγματου βάρους ή επιβάρυνσης, η πώληση υπόκειται σε επιφυλαττόμενη τιμή η οποία πρέπει να μην είναι μικρότερη οποιουδήποτε υπόλοιπου του τέλους εγγραφής το οποίο δεν καταβλήθηκε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το αναφερόμενο υπόλοιπο δεν κατέστη απαιτητό και πληρωτέο

(3) Όταν υποβάλλεται αίτηση για μεταβίβαση ή υποθήκευση ιδιοκτησίας που βαρύνεται με την καταβολή τέλους εγγραφής πριν από την πλήρη είσπραξη αυτού, η μεταβίβαση ή υποθήκευση αυτή δεν διενεργείται εκτός με την καταβολή οποιουδήποτε υπόλοιπου του τέλους το οποίο δεν καταβλήθηκε ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το υπόλοιπο αυτό δεν κατέστη απαιτητό και καταβλητέο.

(4) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3), "τέλος εγγραφής" περιλαμβάνει το τέλος που καταβάλλεται σε σχέση με την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου.

Καταβολή τέλους σε περίπτωση εκούσιας εγγραφής αναβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις

48. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του κυρίου αυτής και υποβάλλεται αίτηση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπως η ιδιοκτησία εγγραφεί με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει αυτήν στο όνομα του κυρίου χωρίς απαίτηση της καταβολής εκ των προτέρων του τέλους εγγραφής, και με την εγγραφή της ιδιοκτησίας εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις του άρθρου 47 όπως εφαρμόζονται και σε εγγραφές που διενεργούνται δυνάμει των άρθρων 42 μέχρι 46 και των δύο συμπεριλαμβανομένων.

Εγγραφή ιδιοκτησίας εγγεγραμμένης στο όνομα προσώπου που απεβίωσε στο όνομα προσώπων που αξιώνουν τίτλο σε αυτή

49.-(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση για την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα προσώπου το οποίο αξιώνει ότι δικαιούται σε αυτή και η ιδιοκτησία αυτή είναι εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου που απεβίωσε, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει την ιδιοκτησία στο όνομα του προσώπου που δικαιούται με τον τρόπο αυτό, με την προσαγωγή έγγραφης συναίνεσης των κληρονόμων του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένη η ιδιοκτησία δεόντως πιστοποιημένης:

Νοείται ότι όταν κατά τη γνώμη του Διευθυντή η συναίνεση αυτή παράλογα δεν παρέχεται ή είναι αδύνατο ή μη πρακτικό να εξασφαλιστεί, ο Διευθυντής δύναται, με δαπάνη του αιτητή, αντί της συναίνεσης αυτής να δημοσιεύει σε τέτοια εφημερίδα ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο και να αναρτήσει επίσης ειδοποίηση που περιλαμβάνει-

(α) Περιγραφή της ιδιοκτησίας ·

(β) το όνομα του προσώπου το οποίο είναι εγγεγραμμένο·

(γ) το όνομα του προσώπου που σκοπεύεται να εγγραφεί,

και να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμφέρον επί της ιδιοκτησίας όπως εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης αυτής δείξει λόγο γιατί η εγγραφή που σκοπεύεται δεν πρέπει να διενεργηθεί.

(2) Αν εντός της προαναφερόμενης περιόδου δεν υποβληθεί ένσταση κατά της σκοπούμενης εγγραφής, ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), να προχωρήσει στην εγγραφή της ιδιοκτησίας ανάλογα.

(3) Αν εντός της προαναφερόμενης περιόδου υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση αλλά ο Διευθυντής έχει τη γνώμη ότι παρόλα αυτά η εγγραφή πρέπει να διενεργηθεί, αυτός δίνει ειδοποίηση για αυτό στον ενιστάμενο ο οποίος δύναται, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής να ζητήσει από το Δικαστήριο δήλωση ότι αυτός είναι το πρόσωπο που δικαιούται σε εγγραφή αντί του προσώπου που σκοπεύεται να εγγραφεί και δίνει στο Διευθυντή ειδοποίηση για την αίτηση του. Αν ο ενιστάμενος δεν ζητήσει με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει την ιδιοκτησία στο όνομα του προσώπου που δικαιούται σε αυτή.

(4) Όταν κληρονόμος του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένη η ιδιοκτησία απουσιάζει από την Κύπρο, καμιά εγγραφή την οποία ο Διευθυντής θεωρεί ως δυσμενή για τα συμφέροντα του απόντα δεν διενεργείται δυνάμει του άρθρου αυτού, εκτός αν παρήλθαν τριάντα έτη από την ημερομηνία του θανάτου του εγγεγραμμένου προσώπου.

Τρόπος καθορισμού έκτασης εγγεγραμμένης γης

50. Η έκταση γης που καλύπτεται από εγγραφή τίτλου επί ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η έκταση του τεμαχίου με το οποίο δύναται να συσχετιστεί η εγγραφή πάνω σε οποιοδήποτε Κυβερνητικό χωρομετρικό σχέδιο ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο  που καταρτίστηκε πάνω σε κλίμακα από το Διευθυντή:

Νοείται ότι όταν η εγγραφή δεν δύναται να συσχετιστεί με οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο η έκταση αυτή είναι η έκταση της γης στην οποία δικαιούται ο κάτοχος του τίτλου λόγω εχθρικής κατοχής, αγοράς ή κληρονομιάς.

Υιοθέτηση νέων σχεδίων

50Α.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να διατάξει την υιοθέτηση νέων σχεδίων για οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, ή για οποιοδήποτε τμήμα πόλης, χωριού ή ενορίας που καθορίζεται από αυτόν, σε αντικατάσταση των σχεδίων που είναι σε χρήση, είτε τα νέα αυτά σχέδια (τα οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρονται "ως τα νέα σχέδια") είναι επί της ίδιας κλίμακας όπως αυτά που θα αντικατασταθούν είτε επί διαφορετικής.

(2) Όταν δυνάμει του εδαφίου (1), διαταχθεί η υιοθέτηση νέων σχεδίων, ο Διευθυντής εφοδιάζει τον πρόεδρο της οικείας κοινότητας με αντίτυπο καθενός από τα υφιστάμενα σε χρήση σχέδια και με αντίτυπο του νέου σχεδίου που θα υιοθετηθεί σε αντικατάσταση αυτού και με κατάλογο που δείχνει τον αριθμό και εμβαδό κάθε τεμαχίου ακίνητης ιδιοκτησίας επί του πρώτου αντίτυπου και τον αντίστοιχο αριθμό και εμβαδό τεμαχίου επί του δεύτερου, και ακολούθως ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν εντός της περιοχής ως προς την οποία σκοπεύεται η υιοθέτηση νέων σχεδίων και τοιχοκολλά σε περίοπτα μέρη εντός της περιοχής αυτής γνωστοποίηση που πληροφορεί το κοινό για τη σκοπούμενη υιοθέτηση νέων σχεδίων, η οποία καθορίζει την περιοχή ως προς την οποία σκοπεύεται η υιοθέτηση των νέων σχεδίων και η οποία αναφέρει ότι και τα δύο προαναφερόμενα σχέδια και ο προαναφερόμενος κατάλογος κατατέθηκαν στον Πρόεδρο της οικείας κοινότητας και καλεί κάθε κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός της προαναφερόμενης περιοχής όπως εντός εξήντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της γνωστοποίησης δείξει λόγο για την μη υιοθέτηση του νέου σχεδίου αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία αυτού·

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση δύναται να επιθεωρήσει κατά πάντα εύλογο χρόνο τα σχέδια και τον κατάλογο που αναφέρθηκε, και ο πρόεδρος της οικείας κοινότητας υποχρεούται να επιτρέψει την επιθεώρηση αυτών κατά οποιοδήποτε τέτοιο χρόνο και την αντιγραφή οτιδήποτε περιέχεται σε αυτά χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

(3) Αν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, ο Διευθυντής μελετά αυτή και κοινοποιεί την απόφαση του σχετικά με αυτή με ειδοποίηση που επιδίδεται στο πρόσωπο που υποβάλλει την ένσταση και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τα έννομα συμφέροντα του οποίου δυνατό να επηρεάζονται από την ένσταση ή από την απόφαση σχετικά με αυτή.

(4) Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται από το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού ή ανάλογα με την περίπτωση της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 80, ο Διευθυντής προχωρεί στην υιοθέτηση των νέων σχεδίων, όπως αυτά δυνατό να τροποποιήθηκαν από αυτόν μετά την υποβολή ένστασης δυνάμει του εδαφίου (3) ή ανάλογα με την περίπτωση, όπως δυνατό να τροποποιήθηκαν με διάταγμα του δικαστηρίου που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 80, και όταν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οικεία περιοχή είναι ήδη εγγεγραμμένη στο κτηματικό μητρώο ο Διευθυντής δύναται να συσχετίσει την εγγραφή αυτής με το νέο σχέδιο, με τροποποίηση ή διόρθωση του κτηματικού μητρώου και κάθε άλλου κτηματολογικού βιβλίου ή αρχείου και του πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας χωρίς επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή τέλους:

Νοείται ότι όταν το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε περιοχές όπου το κτηματικό μητρώο και άλλα κτηματολογικά βιβλία κατακρατούνται παράνομα και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Διευθυντής δύναται να συσχετίσει οποιαδήποτε εγγραφή με το νέο σχέδιο μόλις καταστεί δυνατή η κατοχή του οικείου κτηματικού μητρώου ή άλλου κτηματικού βιβλίου.

Μητρώο και άλλα βιβλία

51. Σε κάθε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τηρούνται-

(α) χωριστό Κτηματικό Μητρώο για κάθε επαρχία, δήμο και κοινότητα, ή αν ο Διευθυντής διατάξει με τον τρόπο αυτό, για οποιαδήποτε ενορία δήμου ή κοινότητας σε τέτοιο τύπο όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγγραφές και οι μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας·

(β) τέτοια άλλα βιβλία και συνόψεις όπως ο Διευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίο.

Παροχή πληροφοριών

51Α.-(1) Ο Διευθυντής παρέχει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με οποιαδήποτε καταχώρηση σε κάθε μητρώο ή άλλο βιβλίο που τηρείται σε κάθε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), "ενδιαφερόμενο πρόσωπο" σημαίνει τον κύριο, τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του, τον κύριο οποιωνδήποτε δέντρων, οικοδομημάτων ή άλλων αντικειμένων επί της γης η οποία ανήκει σε άλλο πρόσωπο και αντίστροφα, το δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, το πρόσωπο που ικανοποιεί το Διευθυντή ότι είναι προτιθέμενος αγοραστής ή ενυπόθηκος δανειστής, τον ενάγοντα σε οποιαδήποτε αγωγή κατά του κυρίου της ιδιοκτησίας αυτής, τον εξ επαγγέλματος εκτιμητή ο οποίος θα ήθελε ορισμένες πληροφορίες για τους σκοπούς της εκτίμησης ορισμένης ακίνητης ιδιοκτησίας για υπόθεση που σχετίζεται με αναγκαστική απαλλοτρίωση όπως και δικηγόρο στον οποίο αποδειγμένα έχει ανατεθεί από οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιαδήποτε καταχώρηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που δεν καθορίζεται με τον τρόπο αυτό στο οποίο ο Διευθυντής ήθελε ειδικά διατάξει την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

(3)(α) Ο Διευθυντής δύναται να παρέχει αμέσως, σε πιστωτικό ίδρυμα, πληροφορίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή πληροφορίες σε σχέση με συγκεκριμένο ακίνητο, μετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος.

(β) Πιστωτικό ίδρυμα που αιτείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), αναφέρει στην αίτησή του, τους λόγους από τους οποίους πηγάζει το δικαίωμα του να λαμβάνει σαν ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις εν λόγω πληροφορίες, και ο Διευθυντής παραχωρεί τις πληροφορίες στο πιστωτικό ίδρυμα αμέσως χωρίς τον ταυτόχρονο έλεγχο των προβληθέντων λόγων που αναφέρονται στην αίτησή του:

Noείται ότι, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να πληροφορεί αμέσως και γραπτώς το πρόσωπο για το οποίο ζήτησε πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του από το Διευθυντή και να καταγράφει ταυτόχρονα τους λόγους που έχει παραθέσει στην αίτησή του.

(γ) Πιστωτικό ίδρυμα δύναται να κάμνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου (β), αφού προηγουμένως λάβει τη σχετική άδεια από το Διευθυντή.

(δ) Ο Διευθυντής προβαίνει, εκ των υστέρων, σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει τη συνδρομή των λόγων που προβάλλονται, ως προβλέπεται στην παράγραφο (β), στις αιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων και προς τούτο ο Διευθυντής με συστημένη επιστολή ζητεί από πιστωτικό ίδρυμα και το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να αποστέλλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής αυτής, τα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλέστηκε για λήψη πληροφοριών και τα οποία το καθιστούν ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με το εδάφιο (2), καθώς και αντίγραφο της ενημερωτικής επιστολής που αποστάληκε στο πρόσωπο για το οποίο ζήτησε πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του, όπως προνοείται στην επιφύλαξη του άρθρου 51Α(3)(β):

Noείται ότι, πρόσωπο για το οποίο έχουν ζητηθεί πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του, δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα στο Διευθυντή όπως αυτός προβεί σε εκ των υστέρων έλεγχο αναφορικά με το κατά πόσο το πιστωτικό ίδρυμα είχε βάσιμους λόγους να λάβει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, έναντι καθοριζόμενου τέλους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το πρόσωπο αυτό για τα ευρήματά του και την απόφασή του κατά πόσο συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να καθίσταται ενδιαφερόμενο πρόσωπο αναφορικά με τη λήψη των πληροφοριών που αυτό ζήτησε και έλαβε από το Διευθυντή.

(ε) Σε πιστωτικό ίδρυμα που δεν αποστέλλει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσμίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ), ο Διευθυντής του αφαιρεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια τη σχετική άδεια που του δόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (γ) ή/και του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που να μην υπερβαίνει το ποσό των διακόσιων πενήντα χιλιάδων (€250.000) ευρώ και ειδοποιεί σχετικά το πιστωτικό ίδρυμα με συστημένη επιστολή.

(στ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία που θα δώσει το πιστωτικό ίδρυμα διαπιστωθεί ότι δε συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος που να το καθιστά ενδιαφερόμενο πρόσωπο για λήψη των πληροφοριών που ζήτησε και έλαβε από το Διευθυντή, τότε το πιστωτικό ίδρυμα ειδοποιείται, με συστημένη επιστολή, σχετικά με την απόφαση του Διευθυντή για αφαίρεση της σχετικής άδειας, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια ή/και επιβολή διοικητικού προστίμου που να μην υπερβαίνει το ποσό των διακόσιων πενήντα χιλιάδων (€250.000) ευρώ.

(ζ) Στις περιπτώσεις όπου αφαιρείται η άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (ε) και (στ) και το πιστωτικό ίδρυμα, κατά ή μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου για την οποία του έχει αφαιρεθεί η άδεια, υποβάλλει εκ νέου αίτηση για έκδοση άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο (γ), ο Διευθυντής κατά την έκδοση της άδειας δύναται να περιλάβει σ’ αυτήν οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς, αναφορικά με την παροχή πληροφοριών ακίνητης ιδιοκτησίας στο εν λόγω ίδρυμα.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), η φράση “πιστωτικό ίδρυμα”, όπου αυτή απαντά, περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο προσκομίζει στον Διευθυντή, κατά την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ότι-

(α) κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις, καθότι-

(i) αποτελεί νομικό πρόσωπο, το οποίο δύναται να αγοράζει πιστωτικές διευκολύνσεις, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου·και

(ii) έχει χορηγήσει ή έχει αποκτήσει, είτε με αγορά είτε κατόπιν μεταφοράς ή μεταβίβασης, πιστωτικές διευκολύνσεις κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο· ή

(β) διαχειρίζεται πιστωτικές διευκολύνσεις, καθότι-

(i) αποτελεί είτε νομικό πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, είτε αδειοδοτημένο διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4A του εν λόγω Νόμου· και

(ii) έχει συνάψει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του εν λόγω Nόμου· και

(iii) δραστηριοποιείται, βάσει της σύμβασης διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, στις κατηγορίες που ορίζονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) ή/και (γ) του όρου «διαχειριστής», όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου· και

(iv) έχει συνάψει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Β του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του εν λόγω Νόμου.

(5) Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής αποτελεί αδειοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4A του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ο Διευθυντής παρέχει σε αυτόν πληροφορίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) και (5Α) του άρθρου 4Β του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Πιστοποιητικό εγγραφής

52. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες και είναι τέτοιου τύπου ως ο Διευθυντής ήθελε αποφασίσει.

Ξεχωριστό πιστοποιητικό για συγκύριους

53. Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε συγκύριο ακίνητης ιδιοκτησίας όπως εξασφαλίσει ξεχωριστό πιστοποιητικό εγγραφής για τη μερίδα του επί αυτής και καταβάλει το τέλος εγγραφής που απαιτείται για το σκοπό αυτό.

Εξουσία Διευθυντή όπως προβεί σε εγγραφή μερίδων

54. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες και υποβάλλεται αίτηση από ένα από τους συγκύριους για εγγραφή της μερίδας του επί αυτής, ο Διευθυντής δύναται να εγγράψει όλες τις επί της ιδιοκτησίας μερίδες.

Καταχώρηση δουλείας σε Μητρώο και σε πιστοποιητικό εγγραφής

55. Όταν οποιαδήποτε γη υπόκειται ή απολαύει οποιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, ελευθερίας, δουλείας ή άλλου πλεονεκτήματος, όπως προνοείται στο άρθρο 12, αυτό καταχωρείται με αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που έχει συμφέρον στο Κτηματικό Μητρώο και στο πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο αφορά τη γη αυτή.

Πιστοποιητικό εγγραφής να περιλαμβάνει ορισμένες ιδιοκτησίες

56. Από και μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, κάθε εγγραφή που έγινε και κάθε πιστοποιητικό που εκδόθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε μεταβίβαση γης ή οικοδομής ή οποιαδήποτε επαγωγή αυτών με κληρονομική διαδοχή θεωρείται ότι περιλαμβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία σχετίζετο με αυτά στην οποία ο μεταβιβάζων ή ο αποβιώσας εδικαιούτο.

Καμιά ξεχωριστή εγγραφή για οτιδήποτε στέκει επί γης

57. Από και μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού καμιά ξεχωριστή εγγραφή για οτιδήποτε στέκει, είναι φυτεμένο ή ανηγέρθηκε επί της ή για οποιοδήποτε δικαίωμα προσαρτημένο στη γη ή στο οποίο υπόκειται η γη δεν διενεργείται ξεχωριστά από τη γη αυτή, εκτός όταν το πράγμα αυτό ή δικαίωμα ανήκει σε πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης.

Επίλυση διαφορών ως προς τα σύνορα

58.-(1) Όταν αναφύεται οποιαδήποτε διαφορά ως προς τα σύνορα οποιασδήποτε εγγεγραμμένης γης, ο Διευθυντής επιλύει τη διαφορά αυτή, σε πρώτο στάδιο, κατόπι ειδοποίησης που δίνεται στα μέρη τουλάχιστο δεκατέσσερις ημέρες προηγουμένως, η οποία πληροφορεί αυτά για το χρόνο κατά τον οποίο θα επιθεωρηθούν τα υπό αμφισβήτηση σύνορα και κανένα Δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης διαδικασίας αναφορικά με τη διαφορά αυτή, εκτός αν αυτή επιλύθηκε σε πρώτο στάδιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αποφασίσει επί της διαφοράς στην περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε μέρους που ειδοποιήθηκε όπως προνοείται στο εδάφιο (1).

(3) Μόλις ο Διευθυντής αποφασίσει επί διαφοράς συνόρων, δίνει ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα στη διαφορά μέρη για την απόφαση του και τοποθετεί τέτοια ορόσημα ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο για κατάδειξη της γραμμής των συνόρων όπως αυτή αποφασίστηκε από αυτόν και προβαίνει σε τέτοιες καταμετρήσεις και σημειώσεις όπως δυνατό να απαιτούνται προς διακρίβωση της θέσης των οροσήμων.

(4) Η δαπάνη τοποθέτησης των οροσήμων βαρύνει το μέρος το οποίο κατά τη γνώμη του Διευθυντή, βρίσκεται σε άδικο και η δαπάνη αυτή δύναται να εισπραχθεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο.

Πιστοποιητικά που απωλέσθηκαν ή καταστράφηκαν

59. Σε περίπτωση απόδειξης προς ικανοποίηση του Διευθυντή ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό που εκδόθηκε από αυτόν το οποίο σχετίζεται με ακίνητη ιδιοκτησία απωλέσθηκε ή καταστράφηκε, ή κατακρατείται παράνομα από το πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό, αυτός δύναται με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, να εκδώσει άλλο πιστοποιητικό στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό, και ο Διευθυντής για το σκοπό αυτό προβαίνει σε καταχώρηση στο Μητρώο για την έκδοση άλλου πιστοποιητικού και κάθε τέτοιο πιστοποιητικό είναι έγκυρο και αποτελεσματικό για κάθε σκοπό.

Εξουσία προς απαίτηση πληροφοριών κτλ., σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία

60. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο Διευθυντής δύναται με ειδοποίηση να απαιτήσει από οποιοδήποτε κύριο ή άλλο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας ή από οποιοδήποτε κύριο, ενυπόθηκο δανειστή ή άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον επί οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την οποία πρόκειται να εγγραφεί ή καταχωρηθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση, υποθήκη ή άλλο εμπράγματο βάρος-

(α) όπως εμφανιστεί ενώπιον του σε τέτοιο εύλογο χρόνο και τόπο ως ήθελε καθοριστεί στην ειδοποίηση και δώσει τέτοιες σχετικές πληροφορίες τις οποίες δυνατό αυτό να κατέχει·

(β) όπως προσαγάγει όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία βρίσκονται υπό την κατοχή ή υπό τον έλεγχο του.

Εξουσία προς διόρθωση λαθών και παραλείψεων

61.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο Κτηματικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε βιβλίο ή σχέδιο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ή σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, και κάθε τέτοιο Μητρώο, βιβλίο, σχέδιο ή πιστοποιητικό εγγραφής που διορθώθηκε με τον τρόπο αυτό έχει την ίδια εγκυρότητα και ισχύ όπως αν το λάθος αυτό ή η παράλειψη αυτή να μην είχε γίνει.

(2) Όταν λόγω λάθους, παράλειψης, ψευδούς βεβαίωσης ή ψευδούς παράστασης που έγινε καλή τη πίστει ή δόλια, διενεργηθεί οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιοδήποτε βιβλίο Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ο Διευθυντής δύναται, μετά την διαπίστωση των αληθινών γεγονότων, να προβεί σε ακύρωση της εγγραφής αυτής καθώς και κάθε πιστοποιητικού που σχετίζεται με την εγγραφή αυτή.

(3) Καμιά τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση δεν διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή (2) εκτός αν δοθεί από το Διευθυντή προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα ημερών σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δυνατό να επηρεάζεται από αυτή, και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, εντός της περιόδου των τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε η ειδοποίηση αυτή, να καταχωρήσει ένσταση στο Διευθυντή ο οποίος για τούτο εξετάζει αυτή και δίνει ειδοποίηση για την απόφαση του επί αυτής στον ενιστάμενο.

Σφραγίδες

62.-(1) Κάθε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο έχει σφραγίδα τέτοιου τύπου ως ήθελε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η σφραγίδα βρίσκεται υπό τη φύλαξη τέτοιου λειτουργού ως ο Διευθυντής ήθελε ορίσει, και τίθεται από αυτόν πάνω σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το γραφείο.

Κοινοτάρχης να αναφέρει το θάνατο κυρίου ακίνητης ιδιοκτησίας

63. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατέχει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, ή το οποίο είναι δικαιούχο συμφέροντος (beneficially interested) πάνω σε αυτή, ο κοινοτάρχης της πόλης, χωριού ή ενορίας όπου το πρόσωπο που απεβίωσε είχε την τελευταία του διαμονή έχει καθήκον να αναφέρει το θάνατο αυτό αμέσως στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας του.

Αμοιβές κοινοταρχών

64. Ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί σε οποιοδήποτε κοινοτάρχη που αναφέρει θάνατο όπως απαιτείται από το άρθρο 63 δικαίωμα που δεν υπερβαίνει τα εκατό μίλς.

Δικαστικές διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις επί ακίνητης ιδιοκτησίας

65.-(1) Όταν αγωγή ή άλλη διαδικασία εγείρεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο με την οποία αξιώνεται τίτλος επί ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου απαιτεί από τον ενάγοντα ή τον αιτητή όπως τον εφοδιάσει με επικυρωμένο αντίγραφο του κλητηρίου εντάλματος ή άλλου εγγράφου με το οποίο υποβλήθηκε η αξίωση και ο Πρωτοκολλητής αποστέλλει αυτό στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για ενημέρωση του Διευθυντή.

(2) Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ή διατάγματος του Δικαστηρίου αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση προς το Διευθυντή όπως διενεργήσει τις εγγραφές ή μεταβολές που απαιτούνται από την απόφαση ή το διάταγμα με την καταβολή των τελών που καθορίζονται.