ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Ερμηνευτική διάταξη

65Α.-(1) Στο Μέρος αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

(α) "κρατική ακίνητη ιδιοκτησία" περιλαμβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που δύναται να εκμισθωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18·

(β) οι όροι "απαγόρευση", "αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο", "εμπράγματο βάρος", "μεταβίβαση" και "υποθήκη" έχουν, τηρουμένων των αναλογιών, τις έννοιες που αποδόθηκαν αντίστοιχα σε αυτούς από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού οι όροι "εκμισθωτής", "μισθωτής" και "υπομισθωτής" περιλαμβάνουν εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, τους αντίστοιχους κληρονόμους, προσωπικούς αντιπροσώπους, διαχειριστές, κηδεμόνες και επίτροπους των προσώπων αυτών, και τους κηδεμόνες των περιουσιών των προσώπων αυτών, και επίσης-

(α) Στην περίπτωση εκμισθωτή, τον εκάστοτε κύριο της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε·

(β) στην περίπτωση μισθωτή ή υπομισθωτή, τον εκάστοτε κύριο του εμπράγματου

δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος «εκτοπισθείς» περιλαμβάνει και τους λοιπούς δικαιούχους στεγαστικής βοήθειας δυνάμει του άρθρου 7 του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου.

Εγγραφή ορισμένων μισθώσεων

65Β.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εκμισθώνεται για περίοδο που υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη, κανένα εμπράγματο δικαίωμα δεν αποκτάται με τη μίσθωση εκτός αν, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, αυτή εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

Νοείται ότι, σύμβαση μίσθωσης κρατικής ιδιοκτησίας μεταξύ της Κυβέρνησης ως ιδιοκτήτη και εκμισθωτή και σύμβαση μίσθωσης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του, καθώς και σύμβαση μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου το οποίο βρισκόταν εν ζωή κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006 ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και οι οποίες αφορούν είτε οικιστική μονάδα η οποία οικοδομήθηκε σε κυβερνητικό οικισμό και/ή σε συνοικισμό αυτοστέγασης είτε υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία η οποία είχε ανεγερθεί από εκτοπισθέν πρόσωπο σε τουρκοκυπριακή γη κατά τη διάρκεια της έκρυθμης, συνεπεία της τουρκικής εισβολής κατάστασης και μέχρι το έτος 1980, δύναται να εγγράφονται, έστω και αν η περίοδος εκμίσθωσης όπως καθορίζεται δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη, αλλά καθορίζεται ότι θα διαρκεί καθ’ όλη την περίοδο της έκρυθμης, συνεπεία της τουρκικής εισβολής, κατάστασης και μέχρι την επιστροφή του μισθωτή στον τόπο απ’ όπου αυτός εκτοπίσθηκε ή στον τόπο της καταγωγής του, σε περίπτωση που ο μισθωτής γεννήθηκε μετά την τουρκική εισβολή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ της  κυβέρνησης, ως ιδιοκτήτη, εκμισθωτή, και εκτοπισθέντος προσώπου, ως μισθωτή, για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του, ο οποίος βρισκόταν στη ζωή κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006 και η σύμβαση μίσθωσης αφορά οικιστική μονάδα που οικοδομήθηκε σε κυβερνητικό οικισμό ή σε συνοικισμό αυτοστέγασης, μερικώς σε γη κρατική ιδιοκτησίας και μερικώς σε γη τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, το προβλεπόμενο μίσθωμα δεν θα εισπράττεται ούτε θα θεωρείται ότι οφείλεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση θανάτου του εκτοπισθέντος προσώπου το οποίο ανήγειρε μεμονωμένη κατοικία σε τουρκοκυπριακή γη, το δικαίωμα μίσθωσης για την οικιστική μονάδα που κατείχε κατά την ημερομηνία του θανάτου του αποτελεί αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

(2) Για εγγραφή μίσθωσης δυνάμει του άρθρου αυτού προσάγονται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο-

(α) Αντίγραφο της σύμβασης αυτής το οποίο φέρει τις υπογραφές του εκμισθωτή και του μισθωτή και τη νενομισμένη πιστοποίηση της αυθεντικότητας αυτών ·

(β) το πιστοποιητικό εγγραφής της εκμισθούμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντων προσώπων, όπως οι συμβάσεις μίσθωσης που αναφέρονται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή πιστοποιητικό έρευνας στο Κτηματικό Μητρώο που αποδεικνύει την εγγραφή αυτή:

Νοείται ότι κανένα τέτοιο πιστοποιητικό δεν απαιτείται να προσαχθεί σε περίπτωση εκμίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας ή τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας, για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντος προσώπου·

(γ) αν εκμισθώνεται τμήμα μόνο ακίνητης ιδιοκτησίας, χωρομετρικό σχέδιο το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή με την καταβολή του νενομισμένου δικαιώματος και το οποίο δείχνει την ιδιοκτησία που εκμισθώνεται· και

(δ) κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο το οποίο ήθελε εύλογα απαιτηθεί από το Διευθυντή.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής φροντίζει όπως, με την προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και αφού ειδοποιηθεί γι' αυτό ο άλλος από τους συμβαλλόμενους, διενεργηθεί εγγραφή των καθορισμένων στοιχείων σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό (το οποίο στο εξής στο Μέρος αυτό θα αναφέρεται ως "Μητρώο Εγγραφής Μισθώσεων") και εκδοθεί πιστοποιητικό της εγγραφής της μίσθωσης στον καθορισμένο τύπο και, εκτός της περίπτωσης μίσθωσης μη εγγεγραμμένης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και μη εγγεγραμμένης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώνεται από τον Κηδεμόνα για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντων προσώπων, όπως αναφορά στην εγγραφή που έγινε με τον τρόπο αυτό σημειωθεί έναντι της οικείας εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηματικό Μητρώο και, όταν, τούτο είναι δυνατό, επί του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας.

(4) Καμιά μίσθωση δεν εγγράφεται βάσει του εδαφίου (3)-

(α) αν η σύμβαση της μίσθωσης δεν είναι έγκυρη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77(1) του περί Συμβάσεων Νόμου·

(β) αν η σύμβαση της μίσθωσης δεν προβλέπει ρητά για εγγραφή της μίσθωσης βάσει του άρθρου αυτού·

(γ) εκτός στην περίπτωση εκμίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, ή τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώνεται όπως αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται δεν είναι εγγεγραμμένη στο Κτηματολογικό Μητρώο στο όνομα του εκμισθωτή κατά την ημερομηνία της προσαγωγής των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ·

(δ) αν εκμισθώνεται τμήμα μόνο ακίνητης ιδιοκτησίας και η εκμίσθωση αυτή συνεπάγεται τεμαχισμό της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας κατά τρόπο που δεν συνάδει, τηρουμένων των αναλογιών, με τις διατάξεις του άρθρου 27 ή/και με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σύμβασης μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ της κυβέρνησης, ως ιδιοκτήτη εκμισθωτή ή σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα, ως εκμισθωτή, και εκτοπισθέντος προσώπου, ως μισθωτή, για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του·

(ε) αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται συνίσταται σε κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα και οι εγγεγραμμένοι κύριοι των άλλων μερίδων στην ίδια ιδιοκτησία δεν μετέχουν ως εκμισθωτές της ίδιας σύμβασης μισθώσεως, εκτός αν κάθε τέτοια μερίδα υπολειπόμενη του ακέραιου ανήκει κατά κυριότητα στο μισθωτή και είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του·

(στ) αν ο εκμισθωτής τελεί υπό απαγόρευση:

Νοείται ότι καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν επηρεάζει τις εξουσίες οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου, βάσει ή δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, όπως εκμισθώνει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση·

(ζ) αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται υπόκειται σε εμπράγματο βάρος, εκτός αν προσαχθεί η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο αυτό βάρος, και αν αυτό είναι υποθήκη και του τυχόν εγγυητή:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, η συγκατάθεση θα δίνεται από τον Κηδεμόνα.

(η) αν στη σύμβαση μισθώσεως δεν προβλέπονται ορισμένες ημερομηνίες έναρξης (άμεσης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή υπό την αίρεση της επέλευσης ορισμένου γεγονότος) και λήξης της περιόδου μίσθωσης, έστω και αν η λήξη αυτή τελεί υπό την αίρεση της επέλευσης ορισμένου γεγονότος, νοουμένου ότι δύναται να διαλαμβάνεται σε αυτή πρόβλεψη για ανανέωση της μίσθωσης για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που ορίζονται σαφώς, χωρίς όμως δυνατότητα ανανεώσεων επ' άπειρο ·

(θ) αν δεν καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα εγγραφής της μίσθωσης και έκδοσης του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής αυτής εκτός των περιπτώσεων των μισθώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας που δύνανται να εγγράφονται σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού για τις οποίες δεν θα καταβάλλονται δικαιώματα εγγραφής:

Νοείται ότι η απαλλαγή από τα δικαιώματα εγγραφής που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, περιλαμβάνει τόσο τα δικαιώματα εγγραφής της σύμβασης μίσθωσης, όσο και τα δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής της σύμβασης μίσθωσης και του σχετικού κτηματολογικού σχεδίου, εκεί όπου τούτο απαιτείται.

(ι) αν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για εγγραφή της μίσθωσης, η περίοδος της μίσθωσης αυτής που δεν εξέπνευσε ακόμα μαζί με τις τυχόν σαφώς προβλεπόμενες στη σχετική σύμβαση περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη:

Νοείται ότι μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, δύναται να εγγράφεται, έστω και αν η περίοδος που δεν εξέπνευσε δεν υπερβαίνει τα 15 έτη.

(5) Κάθε σύμβαση μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ της Κυβέρνησης, ως ιδιοκτήτη, εκμισθωτή ή σύμβαση μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα, ως εκμισθωτή, και εκτοπισθέντος προσώπου, ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του, θεωρείται, σ’ ό,τι αφορά την υποβολή της για σκοπούς εγγραφής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ως μη υποκείμενη σε χαρτοσήμανση δυνάμει του περί Χαρτοσήμων Νόμου.

Νομικές συνέπειες εγγραφής

65Γ.-(1) Με την εγγραφή μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 65Β, ο μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε σε σχέση με την οποία διενεργήθηκε η εγγραφή, επί κάθε άλλης συναφούς ακίνητης ιδιοκτησίας του εκμισθωτή όπως αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 και επί κάθε πράγματος το οποίο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης τυχόν θα φυτευτεί, κατασκευαστεί, οικοδομηθεί ή προσαρτηθεί επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε.

(2) Το εμπράγματο δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπόκειται στους όρους που διαλαμβάνονται στη σύμβαση της μίσθωσης, και τηρουμένων αυτών δύναται να μεταβιβαστεί ή υπομισθωθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 65Δ και να τύχει κληρονομικής διαδοχής, επιβαρυνθεί ή αναγκαστικά εκποιηθεί:

Νοείται ότι η αναφορά στο εδάφιο στους όρους που διαλαμβάνονται στη σύμβαση της μίσθωσης δεν επηρεάζει καθόλου την επιβάρυνση, βάσει ή δυνάμει των διατάξεων οποιωνδήποτε νόμων που είναι εκάστοτε σε ισχύ, διαφορετικά ή με υποθήκευση, ή αναγκαστική εκποίηση του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Εγγραφή μεταβίβασης ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος

65Δ.-(1) Όταν εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε βάσει σύμβασης μίσθωσης που εγγράφηκε σύμφωνα με το άρθρο 65Β ήθελε, τηρουμένων των όρων της σύμβασης που αναφέρθηκε, μεταβιβαστεί ή υπομισθωθεί για περίοδο που υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη, η μεταβίβαση αυτή ή υπομίσθωση δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα εκτός αν αυτή εγγραφεί σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(2) Εγγραφή της μεταβίβασης ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν διενεργείται-

(α) αν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης η μεταβίβαση αυτή ή υπομίσθωση απαγορεύεται·

(β) αν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης η μεταβίβαση αυτή ή υπομίσθωση επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή, και αυτός είτε αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση αυτή είτε είναι άγνωστης διαμονής:

Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο μισθωτής δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο, και αυτό, αφού εκτελεστεί οποιαδήποτε διαταγή την οποία αυτό ήθελε θεωρήσει πρέπον να εκδώσει για την επίδοση ή δημοσίευση ειδοποίησης προς τον εκμισθωτή, δύναται να διατάξει όπως η μεταβίβαση ή υπομίσθωση εγγραφεί χωρίς την προσαγωγή της συγκατάθεσης που προαναφέρθηκε·

(γ) αν συντρέχουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι συνθήκες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) έως (θ) του εδαφίου (4) του άρθρου 65Β·

(δ) αν δεν καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα για την παροχή της γνωστοποίησης που προβλέπεται από το εδάφιο (4).

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εγγραφή της μεταβίβασης ή υπομίσθωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και η εγγραφή κάθε μεταβίβασης συνεπεία κληρονομικής διαδοχής ή, ανάλογα με την περίπτωση, αναγκαστικής εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε δυνάμει του Μέρους αυτού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β οι οποίες, τηρουμένων των αναλογιών, εφαρμόζονται και επί της εγγραφής οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης ή υπομίσθωσης όπως εφαρμόζονται επί της εγγραφής της αρχικής μίσθωσης.

(4) Με τη διενέργεια εγγραφής όπως περιγράφεται στο εδάφιο (3), ο Διευθυντής γνωστοποιεί το γεγονός στον κύριο της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας.

Νομικές συνέπειες μεταβίβασης κτλ., ή υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος

65Ε. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, αναγκαστικής εκποίησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, εγγραφής μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος σύμφωνα το άρθρο 65Δ, το εμπράγματο αυτό δικαίωμα περιέρχεται στο δικαιοδόχο για την περίοδο της αρχικής μίσθωσης της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εξέπνευσε ακόμη και δύναται να εγγραφεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια της περιόδου αυτής, και στην περίπτωση εγγραφής υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ που προαναφέρθηκε, αυτό περιέρχεται στον υπομισθωτή για την περίοδο της υπομίσθωσης, και σε κάθε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 65Γ, 65Η, 65Θ, 65Ι, 65ΙΒ και 65ΙΓ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με το δικαιοδόχο ή υπομισθωτή, αντίστοιχα, και το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτάται από αυτόν όπως εφαρμόζονται αναφορικά με τον αρχικό μισθωτή και το εμπράγματο δικαίωμα που αρχικά αποκτήθηκε από αυτόν.

Τροποποιήσεις εγγεγραμμένων μισθώσεων και υπομισθώσεων

65ΣΤ.-(1) Όταν σύμβαση μίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β (η οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως "αρχική σύμβαση") τροποποιείται με μεταγενέστερη σύμβαση μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή (η οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως "τροποποιητική σύμβαση"), η τροποποιητική αυτή σύμβαση δύναται να προσαχθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και για το σκοπό αυτό, και κατόπι καταβολής των καθορισμένων τελών και δικαιωμάτων, το αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο διενεργεί καταχώρηση αυτής έναντι της εγγραφής της αρχικής μίσθωσης στο Μητρώο Εγγραφής Μισθώσεως και επί του οικείου πιστοποιητικού της εγγραφής αυτής και κάθε αναγκαία τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στην εγγραφή που αναφέρθηκε και στο πιστοποιητικό που αναφέρθηκε:

Νοείται ότι αν το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης έχει υπομισθωθεί δυνάμει υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, ή αν αυτό, ή το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με υπομίσθωση που έτυχε εγγραφής με τον τρόπο αυτό, υπόκειται σε εμπράγματο βάρος (ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (5) του άρθρου 65Ζ), καμιά καταχώρηση ή τροποποίηση δεν διενεργείται δυνάμει του άρθρου αυτού χωρίς την προσαγωγή της έγγραφης συγκατάθεσης του υπομισθωτή ή ανάλογα με την περίπτωση, του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος και αν αυτό είναι υποθήκη, του τυχόν εγγυητή.

(2) Καμιά τροποποιητική σύμβαση δεν αλλοιώνει ή επηρεάζει διαφορετικά το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης, εκτός αν η τροποποιητική αυτή σύμβαση προσαχθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και διενεργηθούν οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (1) και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ μισθωτή και υπομισθωτή η οποία τροποποιεί σύμβαση υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ.

(4) Καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι της μίσθωσης όπως αυτοί που αναφέρονται στην περίοδο της μίσθωσης ή υπομίσθωσης, στο μίσθωμα ή το μίσθιο, η οποία για όλους τους σκοπούς του Νόμου αυτού θα θεωρείται ως νέα σύμβαση μίσθωσης.

Ακύρωση εγγραφής μίσθωσης ή υπομίσθωσης

65Ζ.-(1) Με την προσαγωγή ικανοποιητικής απόδειξης σχετικά με τη λήξη μίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β, ο Διευθυντής ενεργεί την ακύρωση της εγγραφής της μίσθωσης καθώς και κάθε υπομίσθωσης που τυχόν γράφτηκε, του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε μέσω αυτής, και όλων των σημειώσεων και καταχωρήσεων των σχετικών με τη μίσθωση αυτή και την τυχόν υπομίσθωση και τυχόν εμπράγματων βαρών στα βιβλία του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και επί των οικείων πιστοποιητικών εγγραφής ιδιοκτησίας, και για το σκοπό αυτό το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε μέσω κάθε τέτοιας εγγραφής μίσθωσης και τυχόν υπομίσθωσης, καθώς και κάθε εμπράγματο βάρος που τυχόν υπάρχει πάνω σε αυτό, παύει να υπάρχει, ο δε Διευθυντής δίνει ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση διάλυσης με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη αυτής, μίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β, αλλά μόνο με την προσαγωγή-

(α) της έγγραφης συγκατάθεσης του εκμισθωτή και του μισθωτή και του τυχόν υπομισθωτή και κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εμπράγματο βάρος επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της μίσθωσης ή της τυχόν υπομίσθωσης· ή

(β) δικαστικού διατάγματος που εκδίδεται με αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και αν αυτή είναι η περίπτωση, που προνοεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για αποζημίωση ή άλλη προστασία των συμφερόντων του τυχόν υπομισθωτή και κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εμπράγματο βάρος επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή μίσθωσης ή οποιασδήποτε υπομίσθωσης.

(3) Με την προσαγωγή ικανοποιητικής απόδειξης σχετικά με τη λήξη υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, ο Διευθυντής ενεργεί την ακύρωση της εγγραφής της υπομίσθωσης και όλων των σχετικών με αυτή σημειώσεων και καταχωρήσεων και τυχόν εμπράγματων βαρών στα βιβλία του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και επί των οικείων πιστοποιητικών εγγραφής ιδιοκτησίας και εγγραφής μίσθωσης, και με αυτό το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με κάθε τέτοια εγγραφή υπομίσθωσης, καθώς και κάθε εμπράγματο βάρος που τυχόν υπάρχει επ' αυτού, παύει να υπάρχει, και ο Διευθυντής δίνει ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση διάλυσης με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη αυτής, υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, αλλά μόνο με την προσαγωγή-

(α) της έγγραφης συγκατάθεσης του μισθωτή και του υπομισθωτή και κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί τυχόν εμπράγματο βάρος επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της υπομίσθωσης· ή

(β) δικαστικού διατάγματος που εκδίδεται με αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και αν αυτή είναι η περίπτωση, που προνοεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για αποζημίωση ή άλλη προστασία των συμφερόντων κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί τυχόν εμπράγματο βάρος επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της υπομίσθωσης.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος "εμπράγματο βάρος" περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση οποιουδήποτε από τους τύπους που υπάρχουν στα Κεφάλαια 1, 4 και 5 του Μέρους II του Πρώτου Παραρτήματος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου τύπων.

Εφαρμογή διατάξεων Κεφαλαίου 218

65Η. Παρά τον ορισμό των λέξεων "ακίνητη ιδιοκτησία" στο άρθρο 2 του περί Νομικών Προσώπων (Εγγραφή Ακίνητης Ιδιοκτησίας) Νόμου, οι διατάξεις αυτού οι οποίες αφορούν τη διαδικασία εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα νομικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο που αναφέρθηκε, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση εγγραφής η οποία δημιουργεί εμπράγματο δικαίωμα βάσει του Μέρους αυτού.

Απαγόρευση δημιουργίας δουλειών

65Θ. Ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας αποκτήθηκε εμπράγματο δικαίωμα με την εγγραφή μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β δεν δικαιούται να χορηγήσει δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, οποιοδήποτε δικαίωμα το οποίο δημιουργεί δουλεία επί της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας και το οποίο δύναται να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο από την ημερομηνία, της σύμβασης της μίσθωσης μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, της περιόδου ή των περιόδων διά των οποίων η μίσθωση δύναται, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, να ανανεωθεί ή παραταθεί, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του μισθωτή:

Νοείται ότι στην περίπτωση που γράφτηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 65Δ, υπομίσθωση του εμπράγματου δικαιώματος του μισθωτή και το αναφερόμενο πιο πάνω δικαίωμα το οποίο σκοπεύεται να χορηγηθεί θα είναι δυνατό να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου της υπομίσθωσης, επιπρόσθετα προς την έγγραφη συγκατάθεση του μισθωτή απαιτείται επίσης η λήψη της έγγραφης συγκατάθεσης του υπομισθωτή.

Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε

65I. Όλοι οι φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμού, στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την οποία γράφτηκε σύμβαση μίσθωσης βαρύνουν σύμφωνα με το άρθρο 65Β τον εκμισθωτή, και τηρουμένων των όρων της αναφερόμενης σύμβασης αυτός δικαιούται να αξιώσει από το μισθωτή ή αν το εμπράγματο δικαίωμα του έχει υπομισθωθεί δυνάμει υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, από τον υπομισθωτή την επιστροφή του ποσού κάθε φόρου τέλους ή άλλης επιβάρυνσης που καταβλήθηκε από αυτόν.

Εφαρμογή διατάξεων Κεφαλαίου 62

65ΙΑ. Κάθε μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, μεταβίβαση ή υπομίσθωση εμπράγματου δικαιώματος που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β ή του άρθρου 65Δ, αντίστοιχα, θεωρείται, για τους σκοπούς του περί Δολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου, ως μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας και οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρθηκε εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί της μίσθωσης αυτής, μεταβίβασης ή υπομίσθωσης και επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή αυτή, όπως εφαρμόζονται επί μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επί της ιδιοκτησίας αυτής.

Ειδικές διατάξεις σε περίπτωση μίσθωσης οικοδομής υπό ανέγερση κτλ.

65ΙΒ. Σε περίπτωση μίσθωσης οικοδομής υπό ανέγερση ή οικοδομής που πρόκειται να ανεγερθεί ή σε περίπτωση διαχωρισμού γης ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(1) Με την προσαγωγή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, αντιγράφου αυτής, αυτή καταχωρίζεται κατά τον καθορισμένο τρόπο και αφού τηρηθεί η καθορισμένη διαδικασία στο βιβλίο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό, και βεβαίωση της καταχώρησης αυτής δίνεται στο πρόσωπο που ζητά την καταχώρηση αυτή.

(2) Η καταχώρηση αυτή ισχύει μέχρις ότου επιτευχθεί εγγραφή σύμφωνα με το άρθρο 65Β.

(3) Ενώ διαρκεί η καταχώρηση ο κάτοχος βεβαίωσης που εκδόθηκε σε αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1) έχει δικαίωμα να ζητήσει την ειδική εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάζεις των περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση)  Νόμων του 2011 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο οποίος εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση μίσθωσης που καταχωρήθηκε δυνάμει του άρθρου αυτού ως αν αντί των λέξεων "σύμβαση πώλησης" ή "σύμβασης πώλησης", όπου αυτές συναντούνται σε αυτόν υπήρχαν οι λέξεις "σύμβαση μίσθωσης" ή "σύμβασης μίσθωσης", αντίστοιχα.

Εξουσίες μισθωτή και υπομισθωτή για προστασία ή/και αξιοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας

65ΙΓ.-(1) Ενώ διαρκεί η περίοδος μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β, ο μισθωτής έχει τις ίδιες και συντρέχουσες με τον εκμισθωτή εξουσίες προς λήψη οποιουδήποτε δικαστικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου για την προστασία, βελτίωση ή αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε εντός των πλαισίων της μίσθωσης χρήσης που προνοείται ή εύλογα εξυπακούεται από τη σύμβαση.

(2) Ενώ διαρκεί η περίοδος υπομίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, ο υπομισθωτής έχει τις ίδιες εξουσίες με τον εκμισθωτή και το μισθωτή οι οποίες είναι και συντρέχουσες προς λήψη οποιουδήποτε δικαστικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου για την προστασία, βελτίωση ή αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που υπομισθώθηκε εντός των πλαισίων της μίσθωσης χρήσης που προνοείται ή εύλογα εξυπακούεται από τη σύμβαση.

Κανονισμοί

65ΙΔ.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού, δύναται ή πρέπει να καθοριστεί με Κανονισμούς και για την καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του Μέρους αυτού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως ήθελαν με τον τρόπο αυτό τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Υφιστάμενες Συμβάσεις

65ΙΕα.-(1) Οποιαδήποτε μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία υφίσταται την 1η Απριλίου, 1980, δύναται να εγγραφεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 1982, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β, αν

(α) κατά την ημερομηνία της προσαγωγής αντιγράφου της σύμβασης η περίοδος της μίσθωσης αυτής η οποία δεν εξέπνευσε ακόμα, υπολογιζόμενης από την 1η Απριλίου, 1980, μαζί με τις περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης που τυχόν σαφώς προβλέπονται στη σχετική σύμβαση ήταν τουλάχιστο δεκαπέντε έτη·

(β) προσαχθεί η συγκατάθεση του εκμισθωτή η οποία απαιτείται για την εγγραφή αυτή (ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (2) του άρθρου 65Α):

Νοείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ανεύρεση του εκμισθωτή δεν καθίσταται δυνατή ή αν αυτός απεβίωσε και δεν εκδόθηκαν διατάγματα διαχείρισης της περιουσίας του ή αν είναι δύσκολη η ανεύρεση των κληρονόμων εκμισθωτή που απέθανε ή των δικαιούχων της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται υπό μίσθωση η προσαγωγή της συγκατάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή δεν είναι αναγκαία·

(γ) η αυθεντικότητα των υπογραφών του εκμισθωτή ή του μισθωτή ή και των δύο επί του αντιγράφου της σχετικής σύμβασης δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί, νοουμένου ότι σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής ικανοποιείται σχετικά με αυτή, δυνάμενος να απαιτήσει, για το σκοπό αυτό, την προσαγωγή τέτοιων άλλων αποδεικτικών στοιχείων, περιλαμβανομένης και ένορκης δήλωσης, ή την επίδοση ή δημοσίευση με δαπάνες του μισθωτή, τέτοιων γνωστοποιήσεων, ως ο Διευθυντής ήθελε ορίσει σε κάθε περίπτωση·

(δ) ο εκμισθωτής, αφού ειδοποιηθεί από το Διευθυντή για την απόφαση του να εγγράψει τη μίσθωση, δεν εφεσιβάλει την απόφαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80, του Νόμου, των διατάξεων αυτών εφαρμοζομένων τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση υπομίσθωσης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή μίσθωσης η οποία διενεργήθηκε δυνάμει του αναφερόμενου εδαφίου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, η υπομίσθωση εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε δυνάμει σύμβασης μίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία γράφτηκε μέχρι την έναρξη της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 1982 ή η οποία θα γραφτεί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δύναται να εγγραφεί αν η περίοδος της υπομίσθωσης αυτής υπερβαίνει τα τρία έτη έστω και αν αυτή δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη.