Ερμηνευτική διάταξη

65Α.-(1) Στο Μέρος αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

(α) "κρατική ακίνητη ιδιοκτησία" περιλαμβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που δύναται να εκμισθωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18·

(β) οι όροι "απαγόρευση", "αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο", "εμπράγματο βάρος", "μεταβίβαση" και "υποθήκη" έχουν, τηρουμένων των αναλογιών, τις έννοιες που αποδόθηκαν αντίστοιχα σε αυτούς από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού οι όροι "εκμισθωτής", "μισθωτής" και "υπομισθωτής" περιλαμβάνουν εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, τους αντίστοιχους κληρονόμους, προσωπικούς αντιπροσώπους, διαχειριστές, κηδεμόνες και επίτροπους των προσώπων αυτών, και τους κηδεμόνες των περιουσιών των προσώπων αυτών, και επίσης-

(α) Στην περίπτωση εκμισθωτή, τον εκάστοτε κύριο της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε·

(β) στην περίπτωση μισθωτή ή υπομισθωτή, τον εκάστοτε κύριο του εμπράγματου

δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος «εκτοπισθείς» περιλαμβάνει και τους λοιπούς δικαιούχους στεγαστικής βοήθειας δυνάμει του άρθρου 7 του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου.