Δικαστικές διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις επί ακίνητης ιδιοκτησίας

65.-(1) Όταν αγωγή ή άλλη διαδικασία εγείρεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο με την οποία αξιώνεται τίτλος επί ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου απαιτεί από τον ενάγοντα ή τον αιτητή όπως τον εφοδιάσει με επικυρωμένο αντίγραφο του κλητηρίου εντάλματος ή άλλου εγγράφου με το οποίο υποβλήθηκε η αξίωση και ο Πρωτοκολλητής αποστέλλει αυτό στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για ενημέρωση του Διευθυντή.

(2) Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ή διατάγματος του Δικαστηρίου αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση προς το Διευθυντή όπως διενεργήσει τις εγγραφές ή μεταβολές που απαιτούνται από την απόφαση ή το διάταγμα με την καταβολή των τελών που καθορίζονται.