Ειδικές διατάξεις σε περίπτωση μίσθωσης οικοδομής υπό ανέγερση κτλ.

65ΙΒ. Σε περίπτωση μίσθωσης οικοδομής υπό ανέγερση ή οικοδομής που πρόκειται να ανεγερθεί ή σε περίπτωση διαχωρισμού γης ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(1) Με την προσαγωγή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, αντιγράφου αυτής, αυτή καταχωρίζεται κατά τον καθορισμένο τρόπο και αφού τηρηθεί η καθορισμένη διαδικασία στο βιβλίο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό, και βεβαίωση της καταχώρησης αυτής δίνεται στο πρόσωπο που ζητά την καταχώρηση αυτή.

(2) Η καταχώρηση αυτή ισχύει μέχρις ότου επιτευχθεί εγγραφή σύμφωνα με το άρθρο 65Β.

(3) Ενώ διαρκεί η καταχώρηση ο κάτοχος βεβαίωσης που εκδόθηκε σε αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1) έχει δικαίωμα να ζητήσει την ειδική εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάζεις των περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση)  Νόμων του 2011 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο οποίος εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση μίσθωσης που καταχωρήθηκε δυνάμει του άρθρου αυτού ως αν αντί των λέξεων "σύμβαση πώλησης" ή "σύμβασης πώλησης", όπου αυτές συναντούνται σε αυτόν υπήρχαν οι λέξεις "σύμβαση μίσθωσης" ή "σύμβασης μίσθωσης", αντίστοιχα.