Εφαρμογή διατάξεων Κεφαλαίου 62

65ΙΑ. Κάθε μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, μεταβίβαση ή υπομίσθωση εμπράγματου δικαιώματος που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Β ή του άρθρου 65Δ, αντίστοιχα, θεωρείται, για τους σκοπούς του περί Δολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου, ως μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας και οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρθηκε εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί της μίσθωσης αυτής, μεταβίβασης ή υπομίσθωσης και επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή αυτή, όπως εφαρμόζονται επί μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επί της ιδιοκτησίας αυτής.