Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε

65I. Όλοι οι φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμού, στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την οποία γράφτηκε σύμβαση μίσθωσης βαρύνουν σύμφωνα με το άρθρο 65Β τον εκμισθωτή, και τηρουμένων των όρων της αναφερόμενης σύμβασης αυτός δικαιούται να αξιώσει από το μισθωτή ή αν το εμπράγματο δικαίωμα του έχει υπομισθωθεί δυνάμει υπομίσθωσης που γράφτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Δ, από τον υπομισθωτή την επιστροφή του ποσού κάθε φόρου τέλους ή άλλης επιβάρυνσης που καταβλήθηκε από αυτόν.